Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Úradná správa č. 13

Šport / Futbal / Úradná správa č. 13

A) Obsadenie rozhodcov a delegátov
Muži - 12. kolo, 20. 10. 2013 o 14.00 hod.:
Merník - Komárany (Šteger, Kič, Nemčík), Kam. Poruba - Niž. Hrabovec (Paľko, Sukeľ, Katriňák), Hencovce - Lomnica (Kmec, Šesták, Barna), R. N. Hrabovec - Zámutov B (Bašista, Fečo, Horňák), Vyšný Žipov - Banské (Palenčík, Čandik, Ferčák), Sedliská - Čaklov (Kováč, Čeledinský, Žolna).
Sólo dorast, skupina B - 12. kolo, 20.10.2013 o 11.30 hod.:
Merník - Komárany (Kič), Kam. Poruba - Niž. Hrabovec (Sukeľ), Vyšný Žipov - Banské (Čandik). 
Sólo žiaci, skupina B - 8. kolo, 19.10.2013 o 14.00 hod.:
R. N. Hrabovec - Čaklov (Sukeľ).
Dvojičky (žiaci + dorast) - 10. kolo, 19.10.2013 o 12.00 a 14.00 hod.:
Továrne - Hencovce (Kič, Bašista), Seč. Polianka - Vechec (Paľko, Šesták), Nižný Hrušov - Bystré n/T. (VsFZ, VsFZ), Sedliská - Hanušovce (Kmec, Fečo), Zámutov - Dlhé Klčovo (10:00 a 12:00, Palenčík, Šteger), Soľ - Sačurov (Čandik, Bančanský).
B) Komisia rozhodcov
1. Berie na vedomie ospravedlnenie R Gajdoša na 19. a 20.10.2013.
C) Športovo – technická komisia
1) Schvaľuje výsledky 10. kola mužov a sólo dorastu až na stretnutie Hlinné – Niž. Hrabovec. Žiada R. Kmeca obratom doručiť zápis, 6. kola sólo žiakov a 8. kola dvojičiek až na stretnutie žiakov Zámutov – Soľ, nepricestovanie hostí na stretnutie.
2) Kontumuje stretnutie 8. kola dvojičky - žiaci Zámutov – Soľ 3:0. FK Soľ odstupuje DK. 
3) Žiada OcFK Kamenná Poruba o doručenie videozáznamu zo stretnutia 10. kola mužov K.Poruba – Zámutov B a FK Turbína Hlinné o doručenie videozáznamu zo stretnutia 10. kola Hlinné – Nižný Hrabovec.
4) Upozorňuje FK Vyšný Žipov na danie chýbajúcej časti bariér do pôvodného stavu. 
D) Disciplinárna komisia
1) Mika Ľudovít ( 1199782) Niž. Hrabovec – vylúčený za opľutie brankára domácich. DP čl. 2/c 3 stretnutia od 10.10.2013. poplatok 10,- €.
2) Tancoš Ján (tréner) FK Zámutov B- vykázaný z lavičky za sústavné urážky a vyhrážky Rozhodcu. Poplatok 10,- €. DP čl. 3/b zákaz výkonu funkcie trénera v stretnutí, zdržiavania sa na lavičke náhradníkov ako aj styku s delegovanými osobami po dobu 2 mesiacov s prerušením trestu počas zimnej prestávky. 
3) Tancoš Ján (1038591) FK Zámutov B – žiadosť o zmenu trestu. Žiadosť sa zamieta.
4) FK Tatran Zámutov – HNS divákov v stretnutí 10. kola mužov K. Poruba - Zamutov B. DP príl.2 čl.1/a peňažný trest vo výške 100 €. + poplatok 10,- €.
5) FK Soľ – Nepricestovanie na stretnutie dvojičiek žiakov na stretnutie 8. kola do Zámutova. DP príl. 2 čl. 2/b s použitím RS príloha 1 čl. 06 50,- € + poplatok 10,- €.
Výkonný výbor ObFZ
- Rozhodol o termíne zvolania volebnú konferenciu ObFZ na piatok 13.12.2013 o 15.00 hod.
- Schválil volebnú komisiu v zložení: Predseda: Ing. Pavol Vaľovčin, podpredseda:Jozef Andrek, tajomník: Pavol Katriňák a členovia: Jozef Mudroň a Michal Katin.
- Konferencie sa s volebným právom zúčastní 24 delegátov zástupcom FK. (Každý aktívny FK v okrese po 1 delegátovi).
- Voliť sa bude: predseda ObFZ, predseda RK ObFZ, predseda DK ObFZ, 6 členov Výkonného výboru ObFZ a 3 delegáti na konferenciu VsFZ (bývala Rada).
- S cieľom kvalitnej prípravy konferencie:
1 ) FK zašlú do 15. novembra 2013 na sekretariát ObFZ, písomne meno, funkcie v FK a adresou pre zaslanie pošty delegáta ako aj náhradníka za daný FK. Návrh musí byť opatrený pečiatkou FK a podpisom štatutárnych zástupcov FK.
2) Do 06.12.2013 majú FK právo prekladať volebnej komisií návrhy na jednotlivé volené funkcie. Návrh musí obsahovať: 
a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) meno, dátum a miesto narodenia, ukončené vzdelanie, a funkcia vo FK,
c) telefonicky a emailový kontakt na komunikácia s kandidátom.
K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť:
a) Stručný životopis kandidáta o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
b) súhlasom navrhovaného s kandidatúrou,
c) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena SFZ.
d) čestné vyhlásenie kandidáta o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony.
 
 

Úradná správa č. 13

Šport / Futbal / Úradná správa č. 13

A) Obsadenie rozhodcov a delegátov
Muži - 12. kolo, 20. 10. 2013 o 14.00 hod.:
Merník - Komárany (Šteger, Kič, Nemčík), Kam. Poruba - Niž. Hrabovec (Paľko, Sukeľ, Katriňák), Hencovce - Lomnica (Kmec, Šesták, Barna), R. N. Hrabovec - Zámutov B (Bašista, Fečo, Horňák), Vyšný Žipov - Banské (Palenčík, Čandik, Ferčák), Sedliská - Čaklov (Kováč, Čeledinský, Žolna).
Sólo dorast, skupina B - 12. kolo, 20.10.2013 o 11.30 hod.:
Merník - Komárany (Kič), Kam. Poruba - Niž. Hrabovec (Sukeľ), Vyšný Žipov - Banské (Čandik). 
Sólo žiaci, skupina B - 8. kolo, 19.10.2013 o 14.00 hod.:
R. N. Hrabovec - Čaklov (Sukeľ).
Dvojičky (žiaci + dorast) - 10. kolo, 19.10.2013 o 12.00 a 14.00 hod.:
Továrne - Hencovce (Kič, Bašista), Seč. Polianka - Vechec (Paľko, Šesták), Nižný Hrušov - Bystré n/T. (VsFZ, VsFZ), Sedliská - Hanušovce (Kmec, Fečo), Zámutov - Dlhé Klčovo (10:00 a 12:00, Palenčík, Šteger), Soľ - Sačurov (Čandik, Bančanský).
B) Komisia rozhodcov
1. Berie na vedomie ospravedlnenie R Gajdoša na 19. a 20.10.2013.
C) Športovo – technická komisia
1) Schvaľuje výsledky 10. kola mužov a sólo dorastu až na stretnutie Hlinné – Niž. Hrabovec. Žiada R. Kmeca obratom doručiť zápis, 6. kola sólo žiakov a 8. kola dvojičiek až na stretnutie žiakov Zámutov – Soľ, nepricestovanie hostí na stretnutie.
2) Kontumuje stretnutie 8. kola dvojičky - žiaci Zámutov – Soľ 3:0. FK Soľ odstupuje DK. 
3) Žiada OcFK Kamenná Poruba o doručenie videozáznamu zo stretnutia 10. kola mužov K.Poruba – Zámutov B a FK Turbína Hlinné o doručenie videozáznamu zo stretnutia 10. kola Hlinné – Nižný Hrabovec.
4) Upozorňuje FK Vyšný Žipov na danie chýbajúcej časti bariér do pôvodného stavu. 
D) Disciplinárna komisia
1) Mika Ľudovít ( 1199782) Niž. Hrabovec – vylúčený za opľutie brankára domácich. DP čl. 2/c 3 stretnutia od 10.10.2013. poplatok 10,- €.
2) Tancoš Ján (tréner) FK Zámutov B- vykázaný z lavičky za sústavné urážky a vyhrážky Rozhodcu. Poplatok 10,- €. DP čl. 3/b zákaz výkonu funkcie trénera v stretnutí, zdržiavania sa na lavičke náhradníkov ako aj styku s delegovanými osobami po dobu 2 mesiacov s prerušením trestu počas zimnej prestávky. 
3) Tancoš Ján (1038591) FK Zámutov B – žiadosť o zmenu trestu. Žiadosť sa zamieta.
4) FK Tatran Zámutov – HNS divákov v stretnutí 10. kola mužov K. Poruba - Zamutov B. DP príl.2 čl.1/a peňažný trest vo výške 100 €. + poplatok 10,- €.
5) FK Soľ – Nepricestovanie na stretnutie dvojičiek žiakov na stretnutie 8. kola do Zámutova. DP príl. 2 čl. 2/b s použitím RS príloha 1 čl. 06 50,- € + poplatok 10,- €.
Výkonný výbor ObFZ
- Rozhodol o termíne zvolania volebnú konferenciu ObFZ na piatok 13.12.2013 o 15.00 hod.
- Schválil volebnú komisiu v zložení: Predseda: Ing. Pavol Vaľovčin, podpredseda:Jozef Andrek, tajomník: Pavol Katriňák a členovia: Jozef Mudroň a Michal Katin.
- Konferencie sa s volebným právom zúčastní 24 delegátov zástupcom FK. (Každý aktívny FK v okrese po 1 delegátovi).
- Voliť sa bude: predseda ObFZ, predseda RK ObFZ, predseda DK ObFZ, 6 členov Výkonného výboru ObFZ a 3 delegáti na konferenciu VsFZ (bývala Rada).
- S cieľom kvalitnej prípravy konferencie:
1 ) FK zašlú do 15. novembra 2013 na sekretariát ObFZ, písomne meno, funkcie v FK a adresou pre zaslanie pošty delegáta ako aj náhradníka za daný FK. Návrh musí byť opatrený pečiatkou FK a podpisom štatutárnych zástupcov FK.
2) Do 06.12.2013 majú FK právo prekladať volebnej komisií návrhy na jednotlivé volené funkcie. Návrh musí obsahovať: 
a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) meno, dátum a miesto narodenia, ukončené vzdelanie, a funkcia vo FK,
c) telefonicky a emailový kontakt na komunikácia s kandidátom.
K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť:
a) Stručný životopis kandidáta o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
b) súhlasom navrhovaného s kandidatúrou,
c) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena SFZ.
d) čestné vyhlásenie kandidáta o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony.
 
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok