Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Projekt s ukrajinskými hrá?mi sa momentálne otriasa kvôli vízam

Šport / Futbal / Projekt s ukrajinskými hrá?mi sa momentálne otriasa kvôli vízam

A-mužstvo MFK Vranov sa aktuálne nachádza v situácii, kedy fanúšikovia nediskutujú v prvom rade o výkonoch, ale dominantou tému je situácia spojená s vízami hrá?ov z Ukrajiny. Na pretras sa dostal najmä zápas v Stropkove (4:0), kde sa mužstvo stretlo po týždni až v de? stretnutia, hne? na to prišla kontuma?ná prehra s Haniskou a v Bard. N. Vsi nenastúpili D. Shyray s Y. Abaturovom. Po výhrach s Lipanmi a Prešovom B sa zdalo, že zverenci trénera Ivana Bubisa sú z najhoršieho vonku, no posledné udalosti na pohode v kabíne nepridali. Preto sme o rozhovor požiadali ?lena Správnej rady MFK Vranov Jozefa Uhlíka.

* Najdiskutovanejšou tému sú momentálne možnosti ukrajinských legionárov vo vz?ahu k ich vízam, pretože limitujú ich ú?as? na tréningoch s mužstvom vo Vranove, i na zápasoch. Aký je teda aktuálny stav? 
 
- V mesiaci september 2014 som bol, spolu s Ivanom Bubisom, na konzuláte SR v Užhorode opakovane rieši? situáciu s vízami trénera a hrá?ov. Kontakt nám sprostredkoval honorárny konzul pán Obický, za ?o mu aj touto cestou ?akujem. Po kontrole dokladov nám konzulka vysvetlila, že vydané víza pre trénera a hrá?ov opráv?ujú na pobyt maximálne 90 dní v štátoch EÚ. Niektorí z hrá?ov už pôsobili v zahrani?í, preto majú platnos? víz kratšiu. Mali sme informáciu, že konzul môže platnos? pred?ži?. Toto však pod?a platnej legislatívy nie je možné. Ke?že I. Bubisovi, Y. Abaturovi a D. Shyrayovi už zostávalo iba 15 dní pobytu a O. Grynyshynovi kon?ia víza 15.10.2014, museli sme nájs? nejaké riešenie. Rozhodli sme teda, že títo hrá?i budú trénova? s trénerom v ?vove a budú dochádza? na zápasy na dva dni, aby sme ich mohli využi? do konca sú?aže.
 
* Existuje spôsob, ako vyrieši? koncep?ne situáciu s vízami pre ukrajinských hrá?ov?
 
- Konzulka nám odporu?ila rieši? tento problém žiados?ou o pracovné víza za ú?elom športovej ?innosti. Tento spôsob je legislatívne zd?havý a finan?ne náro?ný, na ?o klub nemá financie. Pre tento prípad máme pripravených ?alších hrá?ov, celkom 8, ktorí už majú u nás registráciu s SFZ. Do konca sezóny budeme ma? na každý zápas dostatok hrá?ov.
 
* Ako vníma vedenie klubu situáciu, ?i už zo Stropkova alebo fakt, že sa mužstvo nepripravuje spolu?
 
- Ja som navrhoval, aby sme zápas v Stropkove odohrali len s našimi kme?ovými hrá?mi, no tréneri požadovali ú?as? Ukrajincov, tak sme sa dohodli, že prídu rovno na zápas do Stropkova, ve? je to z ?vova 250 km. Na tomto zápase som nebol z dôvodu, že sme s pánom Krišandom boli v ?esku služobne. Pod?a mojich informácií sa ukázala v plnej nahote neskúsenos? našich mladých hrá?ov a po zlom úvode už zápas nezvládli. To isté sa opakovalo aj v Bardejovskej Novej Vsi, kde sme mali štyri gólové šance a aj napriek tomu sme prehrali. Predvedenou hrou sme však excelovali a mali vyhra?. Výhovorky nám nepomôžu. M?a mrzí fakt, že v štyroch zápasoch u súperov sme nedali ani jeden gól, aj ke? sme si dokázali vytvori? množstvo šancí. Taktiež výkony proti Sabinovu a Plavnici boli slabé. Pripisujem to však našej neskúsenosti a pre m?a výsledky v tejto fáze budovania mužstva nie sú najpodstatnejšie. Potrebujeme stabilizova? výkonnos? mladých hrá?ov a stabilizova? káder. Nie vinou tohto vedenia MFK sú hrá?i, ktorí vybojovali pre Vranov I. dorasteneckú ligu, po dedinách v nižších sú?ažiach a na ihrisku chýba generácia od 25 do 30 rokov, ktorú sme vo Vranove vychovali a mala by tvori? základ kádra. Toto moje tvrdenie potvrdili hrá?i výkonom proti vedúcej Haniske, ktorej sme nedovolili takmer ni? vytvori? a takto si náš výkon v zápase predstavujem nielen ja, ale iste aj všetci fanúšikovia. Chcem sa všetkým v mene klubu ospravedlni? za zlyhanie vedenia, ktoré aj napriek tomu, že tréner I. Bubis a vedúci mužstva M. Kuzma boli na to upozornení, umožnili hra? šiestim hrá?om. Pod?a hracieho poriadku SFZ môžu v zápase nastúpi? najviac piati hrá?i z krajín mimo EÚ, ?o sme porušili.
 
*Akú víziu má vedenie klubu, aby sa situácia okolo A-mužstva stabilizovala?
 
- Vzh?adom k tomu, že nám z rôznych dôvodov do prípravy nenastúpilo osem hrá?ov, boli sme na to pripravení a nadviazali sme spoluprácu s ?vovským futbalovým klubom. Je to vízia na obdobie maximálne dvoch sezón, kedy má Miro Jantek s kolektívom za úlohu vybudova? mužstvo z našich odchovancov. Išli sme do ve?kého rizika, ale ak sme chceli fungova? za prijate?ných finan?ných podmienok, nemohli sme si dovoli? experimenty typu posily z Bardejova za 700 eur mesa?ne. Vieme o potrebe doplnenia do mužstva úto?níka typu Stre?a. Toho mal nahradi? Vlado Mazúr, ktorého však trápia zranenia. Naši mladí úto?níci J. Tabaka a A. Gaži ešte na túto sú?až nedozreli, ale verím, že ich ?as príde. Iste pochopíte, že v sú?asnej dobe sa bez posíl nezaobídeme. Preto vytvárame podmienky tak, aby aspo? štyria Ukrajinci trénovali s mužstvom a mohli hra?. Hrá?ov Y. Abaturova a D. Shyraya sme brali za ú?elom ponúknutia do vyššej, aj zahrani?nej ligy, preto na nich nemôžeme dlhodobo budova? káder. Pripomeniem, že sú?asné vedenia MFK malo pôsobi? do júna 2013, kedy sme sa všetci vzdali funkcií. Úlohou bolo zachráni? pre Vranov ligu v ro?níku 2012/2013. Ak má niekto lepšiu víziu, respektíve vie lepšie riadi? klub, nech sa pá?i, miesta sú vo?né. Ja len pripomeniem, že správna rada v tomto zložení vyrovnala všetky podlžnosti, zakúpili sme autobus, žiaci postúpili do I. ligy a dorast hrá prvé husle v II. lige. Zrekonštruovali sme mládežnícky štadión na RO, ktorý sa už rozpadal a najmenej 10 rokov tam nikto neinvestoval. Vykonali sme najnutnejšie opravy na hlavnom štadióne, ktorý už bol taktiež na zavretie. Opakujem, že nie sme profesionálny manažment, ani ve?kí odborníci na futbal. Preto sa aj v našej práci vyskytnú pochybenia, z ktorých sa snažíme pou?i?. Vízia budovania klubu na vlastných odchovancoch je pre nás prvoradá a tomu podria?ujeme všetko. Chcem tento priestor využi? na po?akovanie všetkým trénerom, spolupracovníkom a pracovníkom mestskej údržby a sponzorom, v?aka ktorým sa nám horeuvedené veci podarilo zrealizova?. V?aka patrí aj primátorovi a poslancom MsZ za podporu a pripomínam, že takmer celý rozpo?et klubu je prefinancovaný z mesta, ktoré je hlavným a jediným akcionárom MFK. Preto ?lenovia správnej rady MFK ako zamestnanci mesta plnia tieto úlohy aj na?alej.

Projekt s ukrajinskými hrá?mi sa momentálne otriasa kvôli vízam

Šport / Futbal / Projekt s ukrajinskými hrá?mi sa momentálne otriasa kvôli vízam

A-mužstvo MFK Vranov sa aktuálne nachádza v situácii, kedy fanúšikovia nediskutujú v prvom rade o výkonoch, ale dominantou tému je situácia spojená s vízami hrá?ov z Ukrajiny. Na pretras sa dostal najmä zápas v Stropkove (4:0), kde sa mužstvo stretlo po týždni až v de? stretnutia, hne? na to prišla kontuma?ná prehra s Haniskou a v Bard. N. Vsi nenastúpili D. Shyray s Y. Abaturovom. Po výhrach s Lipanmi a Prešovom B sa zdalo, že zverenci trénera Ivana Bubisa sú z najhoršieho vonku, no posledné udalosti na pohode v kabíne nepridali. Preto sme o rozhovor požiadali ?lena Správnej rady MFK Vranov Jozefa Uhlíka.

* Najdiskutovanejšou tému sú momentálne možnosti ukrajinských legionárov vo vz?ahu k ich vízam, pretože limitujú ich ú?as? na tréningoch s mužstvom vo Vranove, i na zápasoch. Aký je teda aktuálny stav? 
 
- V mesiaci september 2014 som bol, spolu s Ivanom Bubisom, na konzuláte SR v Užhorode opakovane rieši? situáciu s vízami trénera a hrá?ov. Kontakt nám sprostredkoval honorárny konzul pán Obický, za ?o mu aj touto cestou ?akujem. Po kontrole dokladov nám konzulka vysvetlila, že vydané víza pre trénera a hrá?ov opráv?ujú na pobyt maximálne 90 dní v štátoch EÚ. Niektorí z hrá?ov už pôsobili v zahrani?í, preto majú platnos? víz kratšiu. Mali sme informáciu, že konzul môže platnos? pred?ži?. Toto však pod?a platnej legislatívy nie je možné. Ke?že I. Bubisovi, Y. Abaturovi a D. Shyrayovi už zostávalo iba 15 dní pobytu a O. Grynyshynovi kon?ia víza 15.10.2014, museli sme nájs? nejaké riešenie. Rozhodli sme teda, že títo hrá?i budú trénova? s trénerom v ?vove a budú dochádza? na zápasy na dva dni, aby sme ich mohli využi? do konca sú?aže.
 
* Existuje spôsob, ako vyrieši? koncep?ne situáciu s vízami pre ukrajinských hrá?ov?
 
- Konzulka nám odporu?ila rieši? tento problém žiados?ou o pracovné víza za ú?elom športovej ?innosti. Tento spôsob je legislatívne zd?havý a finan?ne náro?ný, na ?o klub nemá financie. Pre tento prípad máme pripravených ?alších hrá?ov, celkom 8, ktorí už majú u nás registráciu s SFZ. Do konca sezóny budeme ma? na každý zápas dostatok hrá?ov.
 
* Ako vníma vedenie klubu situáciu, ?i už zo Stropkova alebo fakt, že sa mužstvo nepripravuje spolu?
 
- Ja som navrhoval, aby sme zápas v Stropkove odohrali len s našimi kme?ovými hrá?mi, no tréneri požadovali ú?as? Ukrajincov, tak sme sa dohodli, že prídu rovno na zápas do Stropkova, ve? je to z ?vova 250 km. Na tomto zápase som nebol z dôvodu, že sme s pánom Krišandom boli v ?esku služobne. Pod?a mojich informácií sa ukázala v plnej nahote neskúsenos? našich mladých hrá?ov a po zlom úvode už zápas nezvládli. To isté sa opakovalo aj v Bardejovskej Novej Vsi, kde sme mali štyri gólové šance a aj napriek tomu sme prehrali. Predvedenou hrou sme však excelovali a mali vyhra?. Výhovorky nám nepomôžu. M?a mrzí fakt, že v štyroch zápasoch u súperov sme nedali ani jeden gól, aj ke? sme si dokázali vytvori? množstvo šancí. Taktiež výkony proti Sabinovu a Plavnici boli slabé. Pripisujem to však našej neskúsenosti a pre m?a výsledky v tejto fáze budovania mužstva nie sú najpodstatnejšie. Potrebujeme stabilizova? výkonnos? mladých hrá?ov a stabilizova? káder. Nie vinou tohto vedenia MFK sú hrá?i, ktorí vybojovali pre Vranov I. dorasteneckú ligu, po dedinách v nižších sú?ažiach a na ihrisku chýba generácia od 25 do 30 rokov, ktorú sme vo Vranove vychovali a mala by tvori? základ kádra. Toto moje tvrdenie potvrdili hrá?i výkonom proti vedúcej Haniske, ktorej sme nedovolili takmer ni? vytvori? a takto si náš výkon v zápase predstavujem nielen ja, ale iste aj všetci fanúšikovia. Chcem sa všetkým v mene klubu ospravedlni? za zlyhanie vedenia, ktoré aj napriek tomu, že tréner I. Bubis a vedúci mužstva M. Kuzma boli na to upozornení, umožnili hra? šiestim hrá?om. Pod?a hracieho poriadku SFZ môžu v zápase nastúpi? najviac piati hrá?i z krajín mimo EÚ, ?o sme porušili.
 
*Akú víziu má vedenie klubu, aby sa situácia okolo A-mužstva stabilizovala?
 
- Vzh?adom k tomu, že nám z rôznych dôvodov do prípravy nenastúpilo osem hrá?ov, boli sme na to pripravení a nadviazali sme spoluprácu s ?vovským futbalovým klubom. Je to vízia na obdobie maximálne dvoch sezón, kedy má Miro Jantek s kolektívom za úlohu vybudova? mužstvo z našich odchovancov. Išli sme do ve?kého rizika, ale ak sme chceli fungova? za prijate?ných finan?ných podmienok, nemohli sme si dovoli? experimenty typu posily z Bardejova za 700 eur mesa?ne. Vieme o potrebe doplnenia do mužstva úto?níka typu Stre?a. Toho mal nahradi? Vlado Mazúr, ktorého však trápia zranenia. Naši mladí úto?níci J. Tabaka a A. Gaži ešte na túto sú?až nedozreli, ale verím, že ich ?as príde. Iste pochopíte, že v sú?asnej dobe sa bez posíl nezaobídeme. Preto vytvárame podmienky tak, aby aspo? štyria Ukrajinci trénovali s mužstvom a mohli hra?. Hrá?ov Y. Abaturova a D. Shyraya sme brali za ú?elom ponúknutia do vyššej, aj zahrani?nej ligy, preto na nich nemôžeme dlhodobo budova? káder. Pripomeniem, že sú?asné vedenia MFK malo pôsobi? do júna 2013, kedy sme sa všetci vzdali funkcií. Úlohou bolo zachráni? pre Vranov ligu v ro?níku 2012/2013. Ak má niekto lepšiu víziu, respektíve vie lepšie riadi? klub, nech sa pá?i, miesta sú vo?né. Ja len pripomeniem, že správna rada v tomto zložení vyrovnala všetky podlžnosti, zakúpili sme autobus, žiaci postúpili do I. ligy a dorast hrá prvé husle v II. lige. Zrekonštruovali sme mládežnícky štadión na RO, ktorý sa už rozpadal a najmenej 10 rokov tam nikto neinvestoval. Vykonali sme najnutnejšie opravy na hlavnom štadióne, ktorý už bol taktiež na zavretie. Opakujem, že nie sme profesionálny manažment, ani ve?kí odborníci na futbal. Preto sa aj v našej práci vyskytnú pochybenia, z ktorých sa snažíme pou?i?. Vízia budovania klubu na vlastných odchovancoch je pre nás prvoradá a tomu podria?ujeme všetko. Chcem tento priestor využi? na po?akovanie všetkým trénerom, spolupracovníkom a pracovníkom mestskej údržby a sponzorom, v?aka ktorým sa nám horeuvedené veci podarilo zrealizova?. V?aka patrí aj primátorovi a poslancom MsZ za podporu a pripomínam, že takmer celý rozpo?et klubu je prefinancovaný z mesta, ktoré je hlavným a jediným akcionárom MFK. Preto ?lenovia správnej rady MFK ako zamestnanci mesta plnia tieto úlohy aj na?alej.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok