Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

22. MAREC SVETOVÝ DEŇ VODY

Správy / Oznamy / 22. MAREC SVETOVÝ DEŇ VODY

Pitná voda je jediný nápoj, pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. K tomu, aby sme si ho mohli dopriať v pohodlí domova však musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až do našej domácnosti.

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť, až dovtedy, kým nám nechýba. Voda je najbežnejšia tekutina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

Pitná voda je na Slovensku definovaná zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a a NV SR č. 496/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Podľa tohto zákona pitná je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z vodovodnej siete, cisterny alebo ako vody balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.

Zásobovanie pitnou vodou obyvateľov okresu Vranov nad Topľou je zabezpečené zo siete verejných vodovodov, verejných studní (RO Domaša, rómska osada Sačurov) a z individuálnych vodných zdrojov. Verejné vodovody sú v správe VVS a.s. Košice, odštepný závod Vranov nad Topľou. V obci Cabov je sieť verejného vodovodu v správe spoločnosti AQUASPIŠ s.r.o. Spišská Nová Ves a v obci Banské je sieť v správe spoločnosti EKOLAB s.r.o. Košice. Verejný vodovod v obci Vlača a Pavlovce je v správe obcí. Z verejného vodovodu Pavlovce je zabezpečené zásobovanie pitnou vodou aj pre obyvateľov obce Medzianky.

V okrese Vranov nad Topľou bolo v roku 2014 z verejných vodovodov zásobovaných 50 530 obyvateľov, čo predstavuje 63,37% z celkového počtu obyvateľov okresu. K 31. 12. 2014 bolo v činnosti 27 verejných vodovodov, z ktorých bola voda dodávaná do 47 sídiel okresu Vranov nad Topľou. Voda zo siete verejných vodovodov v našom okrese dlhodobo spĺňa požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu. Prekročenie medzných hodnôt niektorých ukazovateľov kvality vody je krátkodobé. V roku 2014 nedošlo k odstaveniu ani k regulovaniu dodávky pitnej vody zo siete verejných vodovodov. Kvalita vody vo verejných studniach je počas roka stabilne zdravotne bezpečná.

Súčasťou kontroly kvality pitnej vody je aj monitoring kvality mineralizovanej vody. V okrese Vranov nad Topľou pravidelne sledujeme mikrobiologickú kvalitu mineralizovaných vôd v obci Nová Kelča, Bystré a Hermanovce nad Topľou. Kvalita vody z mineralizovaného prameňa Nová Kelča dlhodobo nespĺňa požiadavky NV SR 354/2006Z.z., preto bol vydaný pokyn na zákaz používania tejto vody na pitné účely.

RÚVZ bude v rámci Svetového dňa vody dňa 23.03.2015 na oddelení hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné konzultácie týkajúce sa kvality pitnej vody, dezinfekcie vody resp. úpravy vodného zdroja a obyvatelia okresu si budú môcť dať bezplatne orientačne vyšetriť vzorku vody z vlastného vodného zdroja na chemické ukazovatele dusičnany a dusitany ( na vyšetrenie stačí doniesť 1 dcl vody).

Mária Husárová
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou
Oddelenie Hygieny a preventívnej medicíny
Hygiena životného prostredia a zdravia


 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

22. MAREC SVETOVÝ DEŇ VODY

Správy / Oznamy / 22. MAREC SVETOVÝ DEŇ VODY

Pitná voda je jediný nápoj, pre ktorý nemusíme chodiť do obchodu. K tomu, aby sme si ho mohli dopriať v pohodlí domova však musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až do našej domácnosti.

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť, až dovtedy, kým nám nechýba. Voda je najbežnejšia tekutina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

Pitná voda je na Slovensku definovaná zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a a NV SR č. 496/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Podľa tohto zákona pitná je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z vodovodnej siete, cisterny alebo ako vody balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.

Zásobovanie pitnou vodou obyvateľov okresu Vranov nad Topľou je zabezpečené zo siete verejných vodovodov, verejných studní (RO Domaša, rómska osada Sačurov) a z individuálnych vodných zdrojov. Verejné vodovody sú v správe VVS a.s. Košice, odštepný závod Vranov nad Topľou. V obci Cabov je sieť verejného vodovodu v správe spoločnosti AQUASPIŠ s.r.o. Spišská Nová Ves a v obci Banské je sieť v správe spoločnosti EKOLAB s.r.o. Košice. Verejný vodovod v obci Vlača a Pavlovce je v správe obcí. Z verejného vodovodu Pavlovce je zabezpečené zásobovanie pitnou vodou aj pre obyvateľov obce Medzianky.

V okrese Vranov nad Topľou bolo v roku 2014 z verejných vodovodov zásobovaných 50 530 obyvateľov, čo predstavuje 63,37% z celkového počtu obyvateľov okresu. K 31. 12. 2014 bolo v činnosti 27 verejných vodovodov, z ktorých bola voda dodávaná do 47 sídiel okresu Vranov nad Topľou. Voda zo siete verejných vodovodov v našom okrese dlhodobo spĺňa požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu. Prekročenie medzných hodnôt niektorých ukazovateľov kvality vody je krátkodobé. V roku 2014 nedošlo k odstaveniu ani k regulovaniu dodávky pitnej vody zo siete verejných vodovodov. Kvalita vody vo verejných studniach je počas roka stabilne zdravotne bezpečná.

Súčasťou kontroly kvality pitnej vody je aj monitoring kvality mineralizovanej vody. V okrese Vranov nad Topľou pravidelne sledujeme mikrobiologickú kvalitu mineralizovaných vôd v obci Nová Kelča, Bystré a Hermanovce nad Topľou. Kvalita vody z mineralizovaného prameňa Nová Kelča dlhodobo nespĺňa požiadavky NV SR 354/2006Z.z., preto bol vydaný pokyn na zákaz používania tejto vody na pitné účely.

RÚVZ bude v rámci Svetového dňa vody dňa 23.03.2015 na oddelení hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné konzultácie týkajúce sa kvality pitnej vody, dezinfekcie vody resp. úpravy vodného zdroja a obyvatelia okresu si budú môcť dať bezplatne orientačne vyšetriť vzorku vody z vlastného vodného zdroja na chemické ukazovatele dusičnany a dusitany ( na vyšetrenie stačí doniesť 1 dcl vody).

Mária Husárová
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou
Oddelenie Hygieny a preventívnej medicíny
Hygiena životného prostredia a zdravia


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok