Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Organizačné pokyny „Tovarnianskych trhov“ spojených s burzou

Správy / Oznamy / Organizačné pokyny „Tovarnianskych trhov“ spojených s burzou

Obec Tovarné oznamuje predajcom, že od mesiaca NOVEMBER 2015 sa môžu zaregistrovať resp. požiadať o povolenie na zriadenie trhového miesta na rok 2016.
O Povolenie na zriadenie trhového miesta treba požiadať OcÚ Tovarné a to:
* osobne počas stránkových dní na OcÚ Tovarné
* poštovne – zaslaním žiadosti spolu s požadovanýcmi prílohami (vzory tlačív nájdete na internetovej stránke obce Tovarné www.tovarne.sk v sekcii „Tovarnianske trhy“
Zároveň upozorňujeme predajcov, ktorí nebudú mať vybavené povolenie na zriadenie trhového miesta, že im na trhoch nebude umožnený predaj!!!
Povinnosti predajcov:
1. Každý predajca sa pred 1. Predajom musí osobne zaregistrovať na OcÚ Tovarné, kde na základe predložených dokladov (doklad totožnosti, živnostenský list, kniha registračnej pokladne, alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. Pokladne, v prípade SHR je potrebné osvedčenie SHR, LV alebo zmluva o nájme pôdy/stavby, kniha registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. Pokladne, v prípade predaja prebytkov čestné vyhlásenie, ktorého vzor dostanete na OcÚ Tovarné alebo na internetovej stránke obce, a LV alebo nájomná zmluva o nájme pôdy/stavby), mu bude vydané povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov.
2. Poplatok za trhové miesto (4 m) je potrebné zaplatiť vopred pred konaním trhov a to:
a) prevodom na č. ú. : IBAN: SK21 0200 0000 0011 6744 0256, VS: číslo povolenia
b) v hotovosti do pokladne obce Tovarné počas stránkových dní OcÚ Tovarné
c) v deň konania trhov si môžete vyplatiť len trhové miesto na daný mesiac
3. V prípade vyplatenia trhového miesta na celý rok, bude od mesiaca január 2016 umožnené predajcom predávať na tom istom trhovom mieste s prideleným číslom, o ktoré predajca požiada a na ktorom sa obec a predajca dohodnú. Vyplatenie trhového miesta na celý rok dopredu je možné len do pokladne obce a to osobne na obecnom úrade Tovarné alebo PREVODOM nie vkladom, na účet obce (o čom musí predajca obec telefonicky informovať a vybrať si po vzájomnej dohode s OcÚ voľné trhové miesto). Predajca pri vyplatení trhového miesta na celý rok dopredu súhlasí s podmienkou, že v prípade jeho neúčasti na trhoch v niektorý mesiac mu poplatok za trhové miesto nebude vrátený a ani nebude prevedený na ďalší mesiac.
UPOZORNENIE:
Každému predajcovi, ktorý nepožiada o povolenie k predaju od OcÚ Tovarné, nebude umožnený predaj na trhových miestach v obci Tovarné!!!
V prípade nejasností kontaktujte OcÚ Tovarné.
Tel: 057/44 95 231

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Organizačné pokyny „Tovarnianskych trhov“ spojených s burzou

Správy / Oznamy / Organizačné pokyny „Tovarnianskych trhov“ spojených s burzou

Obec Tovarné oznamuje predajcom, že od mesiaca NOVEMBER 2015 sa môžu zaregistrovať resp. požiadať o povolenie na zriadenie trhového miesta na rok 2016.
O Povolenie na zriadenie trhového miesta treba požiadať OcÚ Tovarné a to:
* osobne počas stránkových dní na OcÚ Tovarné
* poštovne – zaslaním žiadosti spolu s požadovanýcmi prílohami (vzory tlačív nájdete na internetovej stránke obce Tovarné www.tovarne.sk v sekcii „Tovarnianske trhy“
Zároveň upozorňujeme predajcov, ktorí nebudú mať vybavené povolenie na zriadenie trhového miesta, že im na trhoch nebude umožnený predaj!!!
Povinnosti predajcov:
1. Každý predajca sa pred 1. Predajom musí osobne zaregistrovať na OcÚ Tovarné, kde na základe predložených dokladov (doklad totožnosti, živnostenský list, kniha registračnej pokladne, alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. Pokladne, v prípade SHR je potrebné osvedčenie SHR, LV alebo zmluva o nájme pôdy/stavby, kniha registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. Pokladne, v prípade predaja prebytkov čestné vyhlásenie, ktorého vzor dostanete na OcÚ Tovarné alebo na internetovej stránke obce, a LV alebo nájomná zmluva o nájme pôdy/stavby), mu bude vydané povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov.
2. Poplatok za trhové miesto (4 m) je potrebné zaplatiť vopred pred konaním trhov a to:
a) prevodom na č. ú. : IBAN: SK21 0200 0000 0011 6744 0256, VS: číslo povolenia
b) v hotovosti do pokladne obce Tovarné počas stránkových dní OcÚ Tovarné
c) v deň konania trhov si môžete vyplatiť len trhové miesto na daný mesiac
3. V prípade vyplatenia trhového miesta na celý rok, bude od mesiaca január 2016 umožnené predajcom predávať na tom istom trhovom mieste s prideleným číslom, o ktoré predajca požiada a na ktorom sa obec a predajca dohodnú. Vyplatenie trhového miesta na celý rok dopredu je možné len do pokladne obce a to osobne na obecnom úrade Tovarné alebo PREVODOM nie vkladom, na účet obce (o čom musí predajca obec telefonicky informovať a vybrať si po vzájomnej dohode s OcÚ voľné trhové miesto). Predajca pri vyplatení trhového miesta na celý rok dopredu súhlasí s podmienkou, že v prípade jeho neúčasti na trhoch v niektorý mesiac mu poplatok za trhové miesto nebude vrátený a ani nebude prevedený na ďalší mesiac.
UPOZORNENIE:
Každému predajcovi, ktorý nepožiada o povolenie k predaju od OcÚ Tovarné, nebude umožnený predaj na trhových miestach v obci Tovarné!!!
V prípade nejasností kontaktujte OcÚ Tovarné.
Tel: 057/44 95 231

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok