Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prvenstvo ZŠ Čaklov v súťaži „Animuj svoj svet“

Správy / Obce / Prvenstvo ZŠ Čaklov v súťaži „Animuj svoj svet“

  Prvenstvo ZŠ Čaklov v súťaži „Animuj svoj svet“

Už po roku 1989 sa vytvoril priestor pre zavádzanie inovácii do výchovno-vzdelávacieho procesu. Od tejto doby uplynulo mnoho rokov, počas ktorých sa každá jedna škola, každý jeden pedagóg snaží posilniť rozvoj osobnosti žiakov cez zážitkové vyučovanie, ktoré predstavuje jednu z najúčinnejších foriem edukácie. Fundamentálnym cieľom zážitkového vyučovania je rozvoj kreativity, spontaneity, kooperácia tímu, poznanie tímových rolí, odhalenie silných a slabých miest tímovej spolupráce. Z uvedeného vyplýva, že najefektívnejším spôsobom učenia sa je, otestovať všetko v praxi, nenahliadať na učivo z diaľky, ale vnímať ho všetkými zmyslami. Ak zažijeme niečo na vlastnej koži, ak niečo samostatne vytvoríme, zanechá to v nás spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie ako namemorované vedomosti. Základná škola Čaklov sa už po dlhé roky snaží svojich žiakov čo najefektívnejšie pripraviť na nové požiadavky, ale aj na využívanie nových možností, ktoré prináša informačná spoločnosť súčasnej doby. V súvislosti s podporou zážitkového vyučovania sa riaditeľka základnej školy Čaklov PaedDr. Anna Hricová, PhD. po celý ten čas cielene zameriava na zavádzanie tých najlepších pedagogických inovácii do vyučovacieho procesu a zabezpečuje pre školu a jej pedagogických zamestnancov najnovšie trendy z oblastí kreatívneho priemyslu. Už jeden z najlepších režisérov Hitchcock vedel, ako docieliť to, čo od hercov chcel – zážitkami. Každý jeden pedagóg by mal vedieť, ako docieliť to, čo od žiakov chce. Odpoveď je jednoduchá – zážitkami. Z iniciatívy pani riaditeľky sa základná škola Čaklov zaradila medzi prvé školy, ktoré ochutnali nový rozmer vyučovania prostredníctvom vzdelávacej aktivity ANIMUJ SVOJ SVET, a tým zachytili aktuálny trend v edukácii. Cieľom je podpora výučby novým kreatívnym spôsobom, rozvoj jemnej motoriky u žiakov, podpora tímovej spolupráce, vizualizácie ako aj technických zručnosti. Prijatie tejto inovácie bolo pre školu zároveň vstupenkou do súťaže so vzdelávacou aktivitou Animuj svoj svet v spolupráci so spoločnosťou ASIT (Asociácia spoločností IT priemyslu) v rámci najväčšej a najprestížnejšej prezentačnej výstavy MLADÝ TVORCA 2016, ktorej garantom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Úlohou súťažiach bolo pripraviť stop motion animáciu na jednu z troch tém: 1. Prostredie doma alebo v škole, 2. Povolanie, 3. Edukačná animácia, ktorá mala vysvetľovať, znázorňovať alebo popisovať učivo (tému), ktorá je pre daný vyučovací predmet aktuálna. Súťažiaci mohli pracovať individuálne alebo v tímoch. Princípom animácie je zaznamenanie sekvencie obrázkov, ktoré sú samy o sebe statické a zobrazujú pohyb po malých krokoch. Pri rýchlom zobrazovaní obrázkov za sebou splynú do pohyblivého obrazu a to vďaka zotrvačnosti ľudského oka. Snímky sa však musia prehrávať takou rýchlosťou, ktorú ľudské oko nepostrehne. Existuje niekoľko druhov stop motion animácie, ktorých podstata sa nemení, menia sa iba objekty animácie. Pixilácia je technika, využívajúca živých hercov ako objekty animácie, základom clay animácie sú materiály ako hlina, plastelína alebo vosk. Pri tvorbe objektovej animácie sa pracuje s pevnými, nekreslenými objektmi (lego), go animácia využíva bábiky s tyčami, ktoré sú pripojené k motorom a spojené s počítačom. Modelová animácia je forma stop motion animácie dizajnovaná na spojenie s hereckou akciou s cieľom vytvoriť ilúziu skutočného fantasy sveta. Posledným druhom je cuout animácia, ktorej technika spočíva vo využívaní materiálov ako sú papier, kartón, ba dokonca fotografie. Rekvizity, pozadia a herci sú z daných materiálov vystrihnuté. Žiaci prvého aj druhého stupňa (0. – 9. ročník) základnej školy Čaklov prijali výzvu a spoločne s pedagógmi vytvorili zaujímavé animácie rôzneho druhu, znázorňujúce jednu z edukačných tém daného predmetu, ktoré niesli názov: Zdravé zúbky nebolia, Putovanie kvapky, Ako rastie kvet, Vývoj motýľa, a v neposlednom rade, tiež cutout animácia Príliš mladí na lásku, ktorá bola prvotne vytvorená na predmete Výchova k manželstvu a rodičovstvu a jej úlohou bolo upozorniť na priskorý aktívny sexuálny život mládeže súčasnej doby a s ním spojené dôsledky v podobe tehotenstva. Následne bolo vytvorené aj pokračovanie tejto animácie, ktoré nesie názov Príbeh malej baletky, poukazujúcej na proces výchovy dieťaťa v neúplnej rodine. Žiaci si prácu s novou aktivitou osvojili rýchlo, keďže je nenáročná na používanie, je prístupná aj najmenším žiakom našej školy. Samotná tvorba animácie predstavovala pre žiakov spojenie príjemného s užitočným, teda zábavy a nadobudnutie nových vedomosti. Následne sa vo vestibule školy na informačnom paneli prehrali všetky animácie, konalo sa školské kolo, v ktorom sa žiaci zhostili úlohy porotcov a vybrali najpútavejšie, najkreatívnejšie animácie, ktoré boli odoslané a zaradené do súťaže o skvelé a hodnotné ceny. Vyhodnotenie súťaže sa malo uskutočniť počas podujatia Mladý tvorca v termíne 26. 04. – 28. 04. 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra, kde boli pozvané školy, ktorých animácie odborná porota ohodnotila ako najkreatívnejšie. Tú česť dostala aj základná škola Čaklov. Dňa 27. 04. sa žiaci našej školy (Michaela Ovšáková, Denis Huňák a Marek Pešta) zúčastnili na vyhodnotení súťaže, kde predviedli svoju animáciu (minidrámu) s názvom „Príliš mladí na lásku“ (pripravenú pod vedením Mgr. Michaely Šuľovej) porote a aj širokej verejnosti. Ako sme už spomínali, animácia bola prvotne určená na predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu, no zároveň sa dá využiť rovnako aj na predmetoch – Etická výchova, Spoločenská výchova, Občianska výchova, ale aj Slovenský jazyk a literatúra, čo predstavuje široké medzipredmetové vzťahy. Animácia žiakov základnej školy Čaklov bola po jej prezentácii žiakmi ohodnotená ako najlepšia a získala úžasné 1. miesto v rámci škôl z celého Slovenska a s ním aj hodnotné ceny (tablety Lenovo), ktoré boli odovzdané do rúk tvorcov animácie, a ktoré budú využiteľné pri tvorbe nových cutout animácii, v ktorých môžu použiť zábery nafotené danými tabletami. Získanie prvenstva v prestížnej súťaži predstavuje obrovskú poctu pre školu, pedagógov i žiakov. Touto cestou sa chceme poďakovať pani riaditeľke PaedrDr. Anne Hricovej, PhD za to, že sa neustále snaží skvalitňovať edukáciu a tým spríjemňovať výchovno-vzdelávací proces nielen žiakom, ale aj učiteľom.   

Mgr. Michaela Šuľová
 

Prvenstvo ZŠ Čaklov v súťaži „Animuj svoj svet“

Správy / Obce / Prvenstvo ZŠ Čaklov v súťaži „Animuj svoj svet“

  Prvenstvo ZŠ Čaklov v súťaži „Animuj svoj svet“

Už po roku 1989 sa vytvoril priestor pre zavádzanie inovácii do výchovno-vzdelávacieho procesu. Od tejto doby uplynulo mnoho rokov, počas ktorých sa každá jedna škola, každý jeden pedagóg snaží posilniť rozvoj osobnosti žiakov cez zážitkové vyučovanie, ktoré predstavuje jednu z najúčinnejších foriem edukácie. Fundamentálnym cieľom zážitkového vyučovania je rozvoj kreativity, spontaneity, kooperácia tímu, poznanie tímových rolí, odhalenie silných a slabých miest tímovej spolupráce. Z uvedeného vyplýva, že najefektívnejším spôsobom učenia sa je, otestovať všetko v praxi, nenahliadať na učivo z diaľky, ale vnímať ho všetkými zmyslami. Ak zažijeme niečo na vlastnej koži, ak niečo samostatne vytvoríme, zanechá to v nás spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie ako namemorované vedomosti. Základná škola Čaklov sa už po dlhé roky snaží svojich žiakov čo najefektívnejšie pripraviť na nové požiadavky, ale aj na využívanie nových možností, ktoré prináša informačná spoločnosť súčasnej doby. V súvislosti s podporou zážitkového vyučovania sa riaditeľka základnej školy Čaklov PaedDr. Anna Hricová, PhD. po celý ten čas cielene zameriava na zavádzanie tých najlepších pedagogických inovácii do vyučovacieho procesu a zabezpečuje pre školu a jej pedagogických zamestnancov najnovšie trendy z oblastí kreatívneho priemyslu. Už jeden z najlepších režisérov Hitchcock vedel, ako docieliť to, čo od hercov chcel – zážitkami. Každý jeden pedagóg by mal vedieť, ako docieliť to, čo od žiakov chce. Odpoveď je jednoduchá – zážitkami. Z iniciatívy pani riaditeľky sa základná škola Čaklov zaradila medzi prvé školy, ktoré ochutnali nový rozmer vyučovania prostredníctvom vzdelávacej aktivity ANIMUJ SVOJ SVET, a tým zachytili aktuálny trend v edukácii. Cieľom je podpora výučby novým kreatívnym spôsobom, rozvoj jemnej motoriky u žiakov, podpora tímovej spolupráce, vizualizácie ako aj technických zručnosti. Prijatie tejto inovácie bolo pre školu zároveň vstupenkou do súťaže so vzdelávacou aktivitou Animuj svoj svet v spolupráci so spoločnosťou ASIT (Asociácia spoločností IT priemyslu) v rámci najväčšej a najprestížnejšej prezentačnej výstavy MLADÝ TVORCA 2016, ktorej garantom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Úlohou súťažiach bolo pripraviť stop motion animáciu na jednu z troch tém: 1. Prostredie doma alebo v škole, 2. Povolanie, 3. Edukačná animácia, ktorá mala vysvetľovať, znázorňovať alebo popisovať učivo (tému), ktorá je pre daný vyučovací predmet aktuálna. Súťažiaci mohli pracovať individuálne alebo v tímoch. Princípom animácie je zaznamenanie sekvencie obrázkov, ktoré sú samy o sebe statické a zobrazujú pohyb po malých krokoch. Pri rýchlom zobrazovaní obrázkov za sebou splynú do pohyblivého obrazu a to vďaka zotrvačnosti ľudského oka. Snímky sa však musia prehrávať takou rýchlosťou, ktorú ľudské oko nepostrehne. Existuje niekoľko druhov stop motion animácie, ktorých podstata sa nemení, menia sa iba objekty animácie. Pixilácia je technika, využívajúca živých hercov ako objekty animácie, základom clay animácie sú materiály ako hlina, plastelína alebo vosk. Pri tvorbe objektovej animácie sa pracuje s pevnými, nekreslenými objektmi (lego), go animácia využíva bábiky s tyčami, ktoré sú pripojené k motorom a spojené s počítačom. Modelová animácia je forma stop motion animácie dizajnovaná na spojenie s hereckou akciou s cieľom vytvoriť ilúziu skutočného fantasy sveta. Posledným druhom je cuout animácia, ktorej technika spočíva vo využívaní materiálov ako sú papier, kartón, ba dokonca fotografie. Rekvizity, pozadia a herci sú z daných materiálov vystrihnuté. Žiaci prvého aj druhého stupňa (0. – 9. ročník) základnej školy Čaklov prijali výzvu a spoločne s pedagógmi vytvorili zaujímavé animácie rôzneho druhu, znázorňujúce jednu z edukačných tém daného predmetu, ktoré niesli názov: Zdravé zúbky nebolia, Putovanie kvapky, Ako rastie kvet, Vývoj motýľa, a v neposlednom rade, tiež cutout animácia Príliš mladí na lásku, ktorá bola prvotne vytvorená na predmete Výchova k manželstvu a rodičovstvu a jej úlohou bolo upozorniť na priskorý aktívny sexuálny život mládeže súčasnej doby a s ním spojené dôsledky v podobe tehotenstva. Následne bolo vytvorené aj pokračovanie tejto animácie, ktoré nesie názov Príbeh malej baletky, poukazujúcej na proces výchovy dieťaťa v neúplnej rodine. Žiaci si prácu s novou aktivitou osvojili rýchlo, keďže je nenáročná na používanie, je prístupná aj najmenším žiakom našej školy. Samotná tvorba animácie predstavovala pre žiakov spojenie príjemného s užitočným, teda zábavy a nadobudnutie nových vedomosti. Následne sa vo vestibule školy na informačnom paneli prehrali všetky animácie, konalo sa školské kolo, v ktorom sa žiaci zhostili úlohy porotcov a vybrali najpútavejšie, najkreatívnejšie animácie, ktoré boli odoslané a zaradené do súťaže o skvelé a hodnotné ceny. Vyhodnotenie súťaže sa malo uskutočniť počas podujatia Mladý tvorca v termíne 26. 04. – 28. 04. 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra, kde boli pozvané školy, ktorých animácie odborná porota ohodnotila ako najkreatívnejšie. Tú česť dostala aj základná škola Čaklov. Dňa 27. 04. sa žiaci našej školy (Michaela Ovšáková, Denis Huňák a Marek Pešta) zúčastnili na vyhodnotení súťaže, kde predviedli svoju animáciu (minidrámu) s názvom „Príliš mladí na lásku“ (pripravenú pod vedením Mgr. Michaely Šuľovej) porote a aj širokej verejnosti. Ako sme už spomínali, animácia bola prvotne určená na predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu, no zároveň sa dá využiť rovnako aj na predmetoch – Etická výchova, Spoločenská výchova, Občianska výchova, ale aj Slovenský jazyk a literatúra, čo predstavuje široké medzipredmetové vzťahy. Animácia žiakov základnej školy Čaklov bola po jej prezentácii žiakmi ohodnotená ako najlepšia a získala úžasné 1. miesto v rámci škôl z celého Slovenska a s ním aj hodnotné ceny (tablety Lenovo), ktoré boli odovzdané do rúk tvorcov animácie, a ktoré budú využiteľné pri tvorbe nových cutout animácii, v ktorých môžu použiť zábery nafotené danými tabletami. Získanie prvenstva v prestížnej súťaži predstavuje obrovskú poctu pre školu, pedagógov i žiakov. Touto cestou sa chceme poďakovať pani riaditeľke PaedrDr. Anne Hricovej, PhD za to, že sa neustále snaží skvalitňovať edukáciu a tým spríjemňovať výchovno-vzdelávací proces nielen žiakom, ale aj učiteľom.   

Mgr. Michaela Šuľová
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok