Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

R. Fico: Akčný plán vznikol zdola, je šitý na mieru pre konkrétny región

Správy / Ostatné / R. Fico: Akčný plán vznikol zdola, je šitý na mieru pre konkrétny región

R. Fico: Akčný plán vznikol zdola, je šitý na mieru pre konkrétny región

Do roku 2020 má v okrese Vranov nad Topľou vzniknúť 2 545 pracovných miest. Celková odhadovaná finančná investícia predstavuje 123 mil. eur, z toho 81 mil. eur bude vykrytých z verejných zdrojov a 42 mil. eur z ostatných a vlastných zdrojov.

Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii zdôraznil, že Zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov zavádza prostredníctvom Akčných plánov systémové opatrenia na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti. „Akčný plán je záväzný a finančne krytý. Za veľmi dôležité považujem, že tento dokument nie je výsledkom byrokratickej práce úradníkov v Bratislave, ale vznikol vo veľmi úzkej spolupráci orgánov štátnej správy, samosprávy, podnikateľov, zástupcov škôl a tretieho sektora,“ pripomenul R. Fico.

V otázke zamestnanosti si vláda nekladie za cieľ iba podporiť predložené projekty na podporu vytvárania nových pracovných miest, ale chce zaviesť aj prísnejšie pravidlá pre poberanie sociálnych výhod. „Vranov trpí fenoménom, ktorý vnímame aj v iných častiach Slovenska. Na jednej strane číselne pomerne vysoká miera nezamestnanosti a na strane druhej často neochota nezamestnaných ľudí prijať ponúkanú prácu. Toto je výzva pre vládu a môžem povedať, že chceme veľmi jednoznačne odlíšiť medzi nezamestnanými tých, ktorí chcú pracovať, od tých, ktorí zneužívajú sociálny systém,“ zdôraznil R. Fico.

Ambiciózny plán vytvoriť 2 545 nových pracovných miest do roku 2020 považuje premiér za reálny a zároveň doplnil, že implementácia všetkých schválených opatrení je verejne kontrolovateľná. „Slovenská ekonomika šľape, slovenskej ekonomike sa darí. Problémom je skôr to, že zamestnávatelia ponúkajú prácu, ale od tých, ktorí ju hľadajú, sa im nedostáva vždy primeraná odpoveď. Mrzí ma, ak v niektorom okrese s 15, 16, 17%-tnou nezamestnanosťou musia zamestnávatelia doviesť na Slovensko zamestnancov z iných krajín,“ zdupľoval R. Fico.

Okrem schválenia akčného plánu je Vláda SR podľa jej predsedu pripravená podporiť formou investičných stimulov aj ostatných investorov, ak splnia podmienky pre udelenie štátnej pomoci. „Nikoho nemôžeme prinútiť, aby niekde podnikal, preto nevytvárajme dojem, že úlohou vlády je umiestňovať niekde podnikateľov a stavať fabriky. Ak však investor prejaví záujem investovať a splní podmienky, vieme ho podporiť poskytnutím stimulu, tak ako sme podporili teraz výstavbu haly, inkubátora a vysporiadanie pozemkov v miestnom priemyselnom parku. Ak niekto bude chcieť podnikať vo Vranove, bude vítaný,“ dodal R. Fico.

Schválený Akčný plán pre okres Vranov sa však stretol aj s kritikou a pochybnosťami, či naozaj regiónu pomôže. Odkaz R. Fica je jednoznačný. „Tento plán tvorili ľudia zdola, je presne šitý na mieru okresu a máme ho finančný krytý. Len dnes sme vynaložili 4,9 mil. eur na regionálny príspevok. Nech tí, ktorí nás kritizujú, prestanú opekať špekačky, otravovať, šíriť nenávisť a začnú niečo robiť. Túto kritiku považujem za neopodstatnenú. Krajina je profesionálne spravovaná a ja sa nenechám vyrušiť výkrikmi ľudí, ktorí nemajú čo ponúknuť,“ odkázal R. Fico.

Rozdelenie regionálneho príspevku vo výške 4,9 mil. eur.

Systémové opatrenia na úrovni okresu

* Centrum projektovej podpory – 290 000 eur.

Prioritná oblasť Podnikanie a tvorba pracovných miest

* Založenie poľnohospodárskeho klastra, združenie zvlášť väčších prvovýrobcov, spracovateľov a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby a distribúcie potravín – 70 000 eur.

* Založenie odbytového združenia v meste Vranov nad Topľou – 400 000 eur.

* Podnikateľský inkubátor a inovačné centrum – 500 000 eur.

* Vysporiadanie pozemkov v priemyselnom parku – 250 000 eur.

* Spracovanie strategického dokumentu o rozvoji cestovného ruchu – 20 000 eur.

* Vytvorenie manažérskej organizácie cestovného ruchu na zabezpečenie komplexného prístupu k rozvoju a riadeniu cestovného ruchu na Domaši - 160 000 eur.

* Podpora udržateľného cestovného ruchu, obnova kultúrno-historickej pamiatky hradu Čičva; využitie zdrojov podzemnej slanej vody v obci Soľ na zriadenie rehabilitačného strediska; zriadenie regionálneho centra turizmu a cestovného ruchu; podpora projektov podľa výsledkov stratégie cestovného ruchu v okrese – 360 000 eur.

* Založenie subjektov sociálnej ekonomiky; zriadenie a prevádzkovanie ekofarmy v Hanušovciach nad Topľou; sociálne služby obec Nižný Hrušov; spoločný podnik obcí Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín na stavebné práce, prevádzku zberného dvora, údržbárske práce, udržiavanie zelených priestranstiev; podnik a tréningové centrum v obci Kladzany vykonávajúce lesnícke práce a služby pre okolité obce a povodie, chov oviec, včelárstvo, pestovanie drobného ovocia; spoločný sociálny podnik v obciach Soľ, Rudlov, Jastrabie nad Topľou – zberný dvor, drobné stavebné a údržbárske práce, udržiavanie verejných priestranstiev, verejnej zelene, výroba betónovej dlažby a iných výrobkov – 1 200 000 eur.

Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a kariéra

* Regionálne centrá vzdelávania, vzdelávanie v odboroch poľnohospodárstvo, záhradníctvo, sadovníctvo, stavebníctvo na Spojenej škole Čaklov, odborné vzdelávanie v odbore strojárstva zamerané na obsluhu riadenia CNC obrábacích strojov na SOŠ drevárska Vranov nad Topľou; odborné vzdelávanie v odbore potravinárstvo, príprava základných potravín, predaj z dvora, miestna produkcia potravín, výroba a balenie cestovín, trvanlivého pečiva na SOŠ na Ul. A. Dubčeka Vranov nad Topľou – 210 000 eur.

* Vybudovanie minimálne troch tréningových centier, odbor textilný, obsluha vybraných typov šijacích strojov v spolupráci s SOŠ Vranov nad Topľou; podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania, rozšírenie kapacít v ZŠ Kamenná Poruba a MŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou – 400 000 eur.

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby

* Zvýšenie ponuky a kvality poskytovaných sociálnych služieb, podpora zariadenia s opatrovateľskou službou a zlepšenie efektívnosti využívania objektu Zariadenia pre seniorov – Mesto Vranov nad Topľou – 120 000 eur.

* Environmentálna infraštruktúra, odstránenie starej ekologickej záťaže, vypracovanie návrhu riešenia pre obec Poša – 20 000 eur.

* Podpora verejných služieb a zvýšenie kvality života, podpora mestského domu kultúry, multifunkčného športového areálu pri ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou, modernizácia futbalového štadióna mládeže, výstavba amfiteátra Festival tradičnej ľudovej kultúry v obci Dlhé Klčovo – 430 000 eur.

Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily

* Podpora mobility práce, budovanie účelových cyklotrás, vybudovanie mostného prepojenia cez rieku Ondava medzi obcami Nižný Hrušov – Dlhé Klčovo, Kladzany – Hencovce, podpora vybudovania cyklotrasy Ondava, Hanušovce – Bystré – Ščevica a Hanušovce – Babie, vybudovanie protipovodňového valu po pravej strane rieky Topľa, ktorý bude slúžiť ako cyklochodník – 320 000 eur.
 

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

R. Fico: Akčný plán vznikol zdola, je šitý na mieru pre konkrétny región

Správy / Ostatné / R. Fico: Akčný plán vznikol zdola, je šitý na mieru pre konkrétny región

R. Fico: Akčný plán vznikol zdola, je šitý na mieru pre konkrétny región

Do roku 2020 má v okrese Vranov nad Topľou vzniknúť 2 545 pracovných miest. Celková odhadovaná finančná investícia predstavuje 123 mil. eur, z toho 81 mil. eur bude vykrytých z verejných zdrojov a 42 mil. eur z ostatných a vlastných zdrojov.

Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii zdôraznil, že Zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov zavádza prostredníctvom Akčných plánov systémové opatrenia na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti. „Akčný plán je záväzný a finančne krytý. Za veľmi dôležité považujem, že tento dokument nie je výsledkom byrokratickej práce úradníkov v Bratislave, ale vznikol vo veľmi úzkej spolupráci orgánov štátnej správy, samosprávy, podnikateľov, zástupcov škôl a tretieho sektora,“ pripomenul R. Fico.

V otázke zamestnanosti si vláda nekladie za cieľ iba podporiť predložené projekty na podporu vytvárania nových pracovných miest, ale chce zaviesť aj prísnejšie pravidlá pre poberanie sociálnych výhod. „Vranov trpí fenoménom, ktorý vnímame aj v iných častiach Slovenska. Na jednej strane číselne pomerne vysoká miera nezamestnanosti a na strane druhej často neochota nezamestnaných ľudí prijať ponúkanú prácu. Toto je výzva pre vládu a môžem povedať, že chceme veľmi jednoznačne odlíšiť medzi nezamestnanými tých, ktorí chcú pracovať, od tých, ktorí zneužívajú sociálny systém,“ zdôraznil R. Fico.

Ambiciózny plán vytvoriť 2 545 nových pracovných miest do roku 2020 považuje premiér za reálny a zároveň doplnil, že implementácia všetkých schválených opatrení je verejne kontrolovateľná. „Slovenská ekonomika šľape, slovenskej ekonomike sa darí. Problémom je skôr to, že zamestnávatelia ponúkajú prácu, ale od tých, ktorí ju hľadajú, sa im nedostáva vždy primeraná odpoveď. Mrzí ma, ak v niektorom okrese s 15, 16, 17%-tnou nezamestnanosťou musia zamestnávatelia doviesť na Slovensko zamestnancov z iných krajín,“ zdupľoval R. Fico.

Okrem schválenia akčného plánu je Vláda SR podľa jej predsedu pripravená podporiť formou investičných stimulov aj ostatných investorov, ak splnia podmienky pre udelenie štátnej pomoci. „Nikoho nemôžeme prinútiť, aby niekde podnikal, preto nevytvárajme dojem, že úlohou vlády je umiestňovať niekde podnikateľov a stavať fabriky. Ak však investor prejaví záujem investovať a splní podmienky, vieme ho podporiť poskytnutím stimulu, tak ako sme podporili teraz výstavbu haly, inkubátora a vysporiadanie pozemkov v miestnom priemyselnom parku. Ak niekto bude chcieť podnikať vo Vranove, bude vítaný,“ dodal R. Fico.

Schválený Akčný plán pre okres Vranov sa však stretol aj s kritikou a pochybnosťami, či naozaj regiónu pomôže. Odkaz R. Fica je jednoznačný. „Tento plán tvorili ľudia zdola, je presne šitý na mieru okresu a máme ho finančný krytý. Len dnes sme vynaložili 4,9 mil. eur na regionálny príspevok. Nech tí, ktorí nás kritizujú, prestanú opekať špekačky, otravovať, šíriť nenávisť a začnú niečo robiť. Túto kritiku považujem za neopodstatnenú. Krajina je profesionálne spravovaná a ja sa nenechám vyrušiť výkrikmi ľudí, ktorí nemajú čo ponúknuť,“ odkázal R. Fico.

Rozdelenie regionálneho príspevku vo výške 4,9 mil. eur.

Systémové opatrenia na úrovni okresu

* Centrum projektovej podpory – 290 000 eur.

Prioritná oblasť Podnikanie a tvorba pracovných miest

* Založenie poľnohospodárskeho klastra, združenie zvlášť väčších prvovýrobcov, spracovateľov a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby a distribúcie potravín – 70 000 eur.

* Založenie odbytového združenia v meste Vranov nad Topľou – 400 000 eur.

* Podnikateľský inkubátor a inovačné centrum – 500 000 eur.

* Vysporiadanie pozemkov v priemyselnom parku – 250 000 eur.

* Spracovanie strategického dokumentu o rozvoji cestovného ruchu – 20 000 eur.

* Vytvorenie manažérskej organizácie cestovného ruchu na zabezpečenie komplexného prístupu k rozvoju a riadeniu cestovného ruchu na Domaši - 160 000 eur.

* Podpora udržateľného cestovného ruchu, obnova kultúrno-historickej pamiatky hradu Čičva; využitie zdrojov podzemnej slanej vody v obci Soľ na zriadenie rehabilitačného strediska; zriadenie regionálneho centra turizmu a cestovného ruchu; podpora projektov podľa výsledkov stratégie cestovného ruchu v okrese – 360 000 eur.

* Založenie subjektov sociálnej ekonomiky; zriadenie a prevádzkovanie ekofarmy v Hanušovciach nad Topľou; sociálne služby obec Nižný Hrušov; spoločný podnik obcí Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín na stavebné práce, prevádzku zberného dvora, údržbárske práce, udržiavanie zelených priestranstiev; podnik a tréningové centrum v obci Kladzany vykonávajúce lesnícke práce a služby pre okolité obce a povodie, chov oviec, včelárstvo, pestovanie drobného ovocia; spoločný sociálny podnik v obciach Soľ, Rudlov, Jastrabie nad Topľou – zberný dvor, drobné stavebné a údržbárske práce, udržiavanie verejných priestranstiev, verejnej zelene, výroba betónovej dlažby a iných výrobkov – 1 200 000 eur.

Prioritná oblasť Vzdelávanie, flexibilita a kariéra

* Regionálne centrá vzdelávania, vzdelávanie v odboroch poľnohospodárstvo, záhradníctvo, sadovníctvo, stavebníctvo na Spojenej škole Čaklov, odborné vzdelávanie v odbore strojárstva zamerané na obsluhu riadenia CNC obrábacích strojov na SOŠ drevárska Vranov nad Topľou; odborné vzdelávanie v odbore potravinárstvo, príprava základných potravín, predaj z dvora, miestna produkcia potravín, výroba a balenie cestovín, trvanlivého pečiva na SOŠ na Ul. A. Dubčeka Vranov nad Topľou – 210 000 eur.

* Vybudovanie minimálne troch tréningových centier, odbor textilný, obsluha vybraných typov šijacích strojov v spolupráci s SOŠ Vranov nad Topľou; podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania, rozšírenie kapacít v ZŠ Kamenná Poruba a MŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou – 400 000 eur.

Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby

* Zvýšenie ponuky a kvality poskytovaných sociálnych služieb, podpora zariadenia s opatrovateľskou službou a zlepšenie efektívnosti využívania objektu Zariadenia pre seniorov – Mesto Vranov nad Topľou – 120 000 eur.

* Environmentálna infraštruktúra, odstránenie starej ekologickej záťaže, vypracovanie návrhu riešenia pre obec Poša – 20 000 eur.

* Podpora verejných služieb a zvýšenie kvality života, podpora mestského domu kultúry, multifunkčného športového areálu pri ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou, modernizácia futbalového štadióna mládeže, výstavba amfiteátra Festival tradičnej ľudovej kultúry v obci Dlhé Klčovo – 430 000 eur.

Prioritná oblasť Udržateľná mobilita pracovnej sily

* Podpora mobility práce, budovanie účelových cyklotrás, vybudovanie mostného prepojenia cez rieku Ondava medzi obcami Nižný Hrušov – Dlhé Klčovo, Kladzany – Hencovce, podpora vybudovania cyklotrasy Ondava, Hanušovce – Bystré – Ščevica a Hanušovce – Babie, vybudovanie protipovodňového valu po pravej strane rieky Topľa, ktorý bude slúžiť ako cyklochodník – 320 000 eur.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok