vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / SIŽP odhalila v spoločnosti Bukocel porušenie zákona

Na sklonku minulého roka došlo z komína nad novým kotlom k úniku popolčeka, ktorý znečistil časť obce Hencovce na východe Slovenska. Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia SR – Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia. Výsledky tejto kontroly sú už známe. Spoločnosť Bukocel porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v šiestich prípadoch. Inšpektori rozhodnú o nevyhnutných nápravných opatreniach a uložení pokuty.

Jednou z hlavných podmienok vydaného integrovaného povolenia je, že všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, resp. jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie alebo negatívny vplyv na ľudí, sa musia vopred ohlásiť Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach, ktorý vydal pre prevádzku integrované povolenie. Bukocel však toto ustanovenie nedodržal a do prevádzky umiestnil ešte v septembri minulého roka nový kotol na drevnú hmotu bez súhlasu príslušného orgánu ochrany ovzdušia.

Prevádzkovateľ takisto nevykonával činnosť počas prevádzkovania kotla na drevnú hmotu v súlade s projektom stavby a podmienkami výrobcu zariadenia, pretože v prevádzke používal palivo s vyšším obsahom vody, nižšou výhrevnosťou a s vyšším obsah popola v pôvodnom palive, čo všetko mohlo mať tiež negatívny vplyv na životné prostredie.

Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatreniach na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej upovedomené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia. Prevádzkovateľ však neohlásil inšpektorátu životného prostredia bezodkladne túto mimoriadnu udalosť. Inšpektorát životného prostredia bol o nej informovaný až na druhý deň, nie však od prevádzkovateľa, ale na základe podaného podnetu. Prevádzkovateľ v evidencii o havárii tiež neuviedol čas vzniku a dobu trvania havárie do jej odstránenia, druh a množstvo znečisťujúcich látok, ktoré boli počas havárie vypustené do ovzdušia, či zhodnotenie stavu použitých protihavarijných systémov zariadení. To boli tiež závažné okolnosti, negatívne vplývajúce na stav životného prostredia.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum