vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Podnikatelia sa na raňajkách zaujímali o možnosti podpory zamestnávania

 Podnikatelia sa na raňajkách zaujímali o možnosti podpory zamestnávania

Sieť EURES (Európske služby zamestnanosti) v súlade s Plánom aktivít na obdobie rokov 2012-2013 usporiadala dňa 26. 02. 2013 pracovné stretnutie „Raňajky so zamestnávateľmi“. Na pôde Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou sa tak stretli zástupcovia úradu a zamestnávatelia z regiónu. Zástupcovia úradu zúčastneným predstavili služby úradu zamerané na mobilitu pracovnej sily na národnej a nadnárodnej úrovni, ako aj nástroje podpory a aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré úrad ponúka zamestnávateľom. Medzi ne patria aj nové národné projekty z Európskeho sociálneho fondu, ktorých nenávratné príspevky pomôžu zvýšiť zamestnanosť aj v našom regióne. Zamestnávateľom boli prezentované 2 nové národné projekty (ďalej len NP), a to NP XX - Podpora zamestnávania mladých nezamestnaných v samospráve a NP XXI - Podpora vytvárania pracovných miest. Prioritnou cieľovou skupinou oboch projektov sú mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace. Na základe rokovaní s Európskou komisiou bude do cieľovej skupiny zahrnutá aj druhá nezamestnanosťou ohrozená skupina, ktorou sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie vo veku nad 50 rokov podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii najmenej 6 mesiacov. Rozšírenie cieľovej skupiny o túto kategóriu predpokladáme až na základe výsledkov implementácie týchto projektov, obsiahnutých v prvej monitorovacej správe, t.j. po 6 mesiacoch realizácie projektov.

NP č. XX - Podpora zamestnávania mladých nezamestnaných v samospráve

Zamestnávateľom pre účely tohto projektu je obec, mesto, samosprávny kraj alebo nimi zriadené príspevkové organizácie alebo rozpočtové organizácie. Žiadateľ, ktorým je príspevková organizácia alebo rozpočtová organizácia, je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov a že svoju činnosť v oblasti, v ktorej vytvára pracovné miesto, nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku.
Dĺžka doby udržania pracovného miesta musí zodpovedať minimálne dobe podporovania pracovného miesta. Povinná doba trvania tohto pracovného miesta je najmenej 12 mesiacov s finančným podporovaním minimálne 6 mesiacov a najviac 18 mesiacov s finančným podporovaním maximálne 9 mesiacov.
Pracovné miesto nemôže byť obsadené uchádzačom o zamestnanie, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok.
Mesačná výška príspevku na jedno vytvorené pracovné miesto je určená na úhradu časti mzdových nákladov s podielom maximálne 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 456,54 EUR.
Zamestnávateľovi sa taktiež poskytuje jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky, a to maximálne 95 % preukázaných nákladov, najviac vo výške 40,00 EUR na jedno vytvorené pracovné miesto. (Informácie: Mgr. Bednárová, č. t. 2445456)

NP XXI - Podpora vytvárania pracovných miest

Tento národný projekt je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny na plný pracovný úväzok u vybraných zamestnávateľov. O príspevok môže požiadať podnikateľ, ktorý je mikro, malým, stredným alebo veľkým podnikom (vrátane žiadateľov pôsobiacich v oblasti cestnej dopravy, okrem miest pre vodičov a závozníkov), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia a i. Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov. Pracovné miesto nemôže byť obsadené uchádzačom o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zamestnávateľ, ktorý žiada o finančný príspevok. Príspevok vo výške 90% celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 456,54 EUR sa poskytne zamestnávateľom, ktorí sa zaviažu vytvoriť pracovné miesto na plný pracovný úväzok na obdobie minimálne 18 mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesačne počas 12 mesiacov. Následne je zamestnávateľ povinný udržať toto pracovné miesto po dobu minimálne šesť mesiacov. V rámci tohto projektu sa podporí aj vytvorenie plných pracovných úväzkov výlučne na pozíciu vodič alebo závozník u zamestnávateľa pôsobiaceho v oblasti cestnej dopravy. Príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto bude poskytovaný deväť mesiacov, pričom následne je zamestnávateľ povinný udržať toto miesto minimálne 21 mesiacov. Mesačná výška príspevku je 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 547,88 EUR. V časovom období od začiatku realizácie oboch Národných projektov, t.j. od decembra minulého roka, bolo v rámci NP XXI vytvorených 127 pracovných miest u 16 zamestnávateľov okresu Vranov nad Topľou. (Informácie: Ing. Chromčo, č. t. 2445402, Mgr. Buzeková, č. t. 2445111)
Následne sa v rámci pracovného stretnutia v neformálnej atmosfére diskutovalo o aktuálnej situácii na trhu práce v našom regióne a o cieľoch a plánovaných aktivitách úradu. Pre zamestnávateľov bol vytvorený priestor na predkladanie ich požiadaviek, návrhov a podnetov na zlepšenie situácie zamestnanosti v regióne, ako aj na výmenu skúseností a poznatkov v oblasti súvisiacej s trhom práce. Cieľom stretnutia bolo tiež prehĺbenie spolupráce so zamestnávateľmi pri riešení aktuálnej situácie na trhu práce a zároveň toto stretnutie prispelo k hľadaniu východísk a možných riešení.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum