vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Poslanci budú rokovať o odpade, priemyselnom parku, aj futbale

V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta Vranov Ing. Ján Ragan 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 31. 1. 2013 (štvrtok) o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

Program rokovania: 1. Otvorenie, 2. Kontrola plnenia uznesení (Predkladá: Ing. Mária Tužáková, hlavná kontrolórka města), 3. Správa o činnosti EIC spol. s r. o. Košice (Predkladá: D. R. E. Rottiers, konatel), 4. Návrh na schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Mesta Vranov nad Topľou (Predkladá: Ing. Vlasta Štefániková, vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja), 5. Návrh VZN mesta Vranov nad Topľou o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou (Predkladá: PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca referátu školstva a mládeže), 6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (Predkladá: PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca referátu školstva a mládeže), 7. Návrh racionalizačných opatrení v oblasti nakladania s komunálnym odpadom (Predkladá: Mgr. Andrej Krišanda, prednosta MsÚ. Prizvaní: Ing. Vlasta Štefániková, vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja, Ing. Anna Liberková, vedúca ekonomického oddelenia), 8. Návrh VZN o trhových miestach na území mesta, trhový poriadok príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska (Predkladá: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku), 9. Majetkové otázky (Predkladá: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku), 10. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 (Predkladá: Ing. Mária Tužáková, hlavná kontrolórka města), 11. Návrh na schválenie členov predstavenstva MFK n. T., a.s. (Predkladá: Ing. Ján Ragan, primátor mesta), 12. Interpelácie, 13. Rôzne.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum