vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Polícia ukončila trestné konanie voči riaditeľovi ZŠ Kukučínova M. Babiakovi

Keď na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou predniesla v júni 2012 hlavná kontrolórka Mária Tužáková správu o výsledkoch z vykonanej finančnej kontroly účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach Základnej školy na Kukučínovej ul. za obdobie rokov 2010 a 2011, spustila medzi poslancami búrlivú diskusiu. M. Tužáková skonštatovala, že zo všetkých dovtedy vykonaných kontrol v organizáciách škôl boli najväčšie nedostatky z pohľadu rozsahu a závažnosti porušení zistené práve na ZŠ Kukučínova. Ako dodala, kontrolný orgán preštudoval aj námietky, ktoré vedenie školy voči kontrole vznieslo a nebolo ich málo, ale neakceptoval ich. „Prešla som si celú školu a trvám na svojich zisteniach,“ zdôraznila M. Tužáková.

Riaditeľ ZŠ Kukučínova Martin Babiak tvrdil, že kontrola bola vykonaná neodborne a neobjektívne. Jej závery nakoniec prešetrovala polícia, ktorá 20. februára 2014 trestné konanie ukončila. Pripomenieme, že v správe sa, okrem iného, uvádzalo, že v čase kontroly neboli v škole dodané a zrealizované uhradené tovary v hodnote 11 308 eur. „Hlavnej kontrolórke som vysvetľoval, že zakúpené tovary máme uložené u dodávateľov. V roku 2012 bola naozaj dlhá zima a nemohli sme osadiť ani bránu, či položiť dlažbu aj napriek dohode o dielo. Keďže s podnikateľmi máme dobré a korektné vzťahy, uskladnili nám ich vo svojich prevádzkach bez poplatkov. Ak by sme sa tam vtedy išli pozrieť, čo kontrolórka rezolútne odmietla, mohli sme sa týmto nepríjemnostiam vyhnúť,“ uviedol riaditeľ ZŠ Kukučínova Martin Babiak. 
 
A preto aj po takmer dvoch rokoch si M. Babiak stojí za tvrdením, že na vykonanie kontroly v takom rozsahu a hĺbke, ako to bolo v prípade ZŠ Kukučínova, musí mať kontrolór odborné vzdelanie a ak ho nemá, mal by si prizvať odbornú pomoc. „Hlavná kontrolórka nie je odborníčka v stavebnom, či elektrotechnickom odbore, ani v odbore lesného hospodárstva. Netvrdím, že niektoré informácie mať nemôže, ale nedokážem sa stotožniť s jej závermi „podľa názoru kontrolného orgánu ide o neadekvátne množstvo zakúpeného tovaru...“ alebo „ podľa názoru kontroly bolo zakúpené neadekvátne množstvo elektroinštalačného materiálu“... Ako mohla vysloviť takýto názor, keď nie je v tejto oblasti odborníčka? Preto som rád, že polícia na základe stanoviska odborných znalcov predmetných odborov trestné konanie zastavila,“ dodal M. Babiak. V tejto súvislosti tiež pripomenul, že M. Tužáková porušila v správe zákon o ochrane osobných údajov, čo sama úradu potvrdila. Rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov zo dňa 25.03.2014 to preukázalo, čo u osoby, ktorá porušovanie zákonov kontroluje, považuje zo svojho pohľadu za profesionálne neakceptovateľné.
 
Riaditeľ ZŠ Kukučínova si myslí, že celej situácii s následným eskalovaním napätia medzi poslancami MsZ, i rodičovskou verejnosťou sa dalo predísť a to prizvaním si odborníkov pri kontrole a až následné zverejnenie správy na mestskom zastupiteľstve a v médiách. Ako podotkol, nespochybňuje, že kontrola správne poukázala na niektoré nedostatky administratívneho charakteru, ale spreneveru rázne odmieta. Preto ho vyjadrenia o „jasnej rozkrádačke“ a „nesvojprávnej rade školy“ zo strany niektorých poslancov MsZ nielen mrzia, ale za pošpinenie dobrého mena školy, ako aj svojej osoby, bude zvažovať  ďalšie právne kroky. „Počas môjho pôsobenia vo funkcii riaditeľa sa nám podarilo školu v spolupráci so zriaďovateľom – mestom Vranov n.T., ako aj vďaka zdrojom z projektov európskeho sociálneho fondu, nielen zrekonštruovať, ale prostredníctvom vzdelávacích projektov tiež vybaviť modernými učebnými pomôckami a poďakovaním mi bola kontrola s týmito závermi, plus osočujúce reakcie poslancov. Posledné dva roky vzali kus života nielen mne, mojej rodine, ale aj kolegom, ktorí museli chodiť po výsluchoch a vysvetľovať, aká je pravda. Vranov n.T. je malé mesto a mnohí sa k tomu postavili v zmysle „bez vetra sa ani lístok nepohne“. Priatelia, ktorí poznajú moje pomery, odo mňa neodskočili, no veľa a trpezlivo som musel vysvetľovať rodičom žiakov, či podnikateľom v meste, s ktorými som spolupracoval, prečo sa najprv vopred vyslovili závery a až potom došlo k odbornému posúdeniu a stanoviskám. Preto ďalšie právne kroky z mojej strany nevylučujem,“ reagoval M. Babiak.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum