vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Za dobrým vzdelaním netreba cestovať do iných okresov – gymnázium pripravuje zmeny

  Za dobrým vzdelaním netreba cestovať do iných okresov – gymnázium pripravuje zmeny

V novom školskom roku plánuje Gymnázium vo Vranove nad Topľou zavŕšiť trojročnú etapu zmien a príprav a otvoriť pre budúcich gymnazistov dva nové vzdelávacie moduly a inovovaný tradičný modul.

Pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o informatiku, robotiku, prípadne o prírodné vedy, otvára gymnázium osobitný modul, vhodný najmä pre budúcich študentov technických a prírodovedných odborov, ako sú IT odbory, elektrotechnika, strojárstvo a ďalšie, v súčasnosti veľmi žiadané na trhu práce. Žiaci v ňom budú mať rozšírené vyučovanie všeobecnej informatiky, kde dostanú okrem iného základy programovania v jazyku C. Pribudne im predmet informatika a prírodné vedy, ktorý ich nasmeruje na ďalšie možnosti uplatnenia IT kompetencií (vysokoškolské odbory ako geoinformatika, bioinformatika a pod.). Súčasťou nových, prepracovaných učebných osnov predmetu informatika na gymnáziu je aj robotika v 3. ročníku, ďalej možnosť zvoliť si predmety so zameraním na programovanie mobilných zariadení a databázy. Gymnázium žiakom umožní na základe dobrovoľnosti absolvovať program Sieťových CICSO akadémií (v anglickom jazyku). Možnosť absolvovať ECDL vzdelávanie sa stane na gymnáziu od budúceho roku samozrejmosťou. Od septembra sa budú žiaci vzdelávať v odborných učebniach vybavených novou ekologickou sieťovou technológiou na nových PC pracoviskách. Tento modul je tiež výsledkom spolupráce gymnázia s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice a je zastrešený projektom IT akadémia – vzdelanie pre 21. storočie.

Druhý nový modul – s rozšíreným vyučovaním chémie - je určený predovšetkým budúcim lekárom, lekárnikom, chemikom, biológom, teda každému, kto nechce ostať len pri teórii, ale chce sa dostať do chemického laboratória k pokusom a meraniam. Pôjde o rozšírenie predmetu chémia o jednu až dve hodiny praktickej chémie týždenne v jednotlivých ročníkoch. Partnerom tohto zámeru je od začiatku spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. podporuje záujem o chémiu podporou chemických krúžkov aj na vranovských základných školách a gymnázium chce tieto základné zručnosti žiakov ďalej systematicky rozvíjať. Ukazuje sa totiž, že prax to potrebuje. Absolventi (nielen) vranovského gymnázia sú teoreticky pripravení na vysokoškolské štúdium spomínaných odborov, ale pociťujú chýbajúce praktické zručnosti - a tieto možno nadobudnúť len pravidelnou prácou s chemikáliami pri laboratórnom stole, pri digitálnych váhach, skúmavkách, prácou v chemickom digestóriu, sušičke a ďalších zariadeniach. Všetko potrebné zariadenie moderného a dobre fungujúceho chemického laboratória pomôže gymnáziu zabezpečiť BUKÓZA HOLDING, a.s. spolufinancovaním a garantovaním potrebnej odbornosti v spolupráci s STU Bratislava. Absolvent, ktorý bude mať maturitu z takto rozšírenej chémie, bude tiež považovaný za kvalifikovaného na prácu v laboratóriách skupiny spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.

Obidva nové moduly si vyžadujú investície a tie gymnázium získa z regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu a Podpory najmenej rozvinutých okresov, rovnako tak aj finančné prostriedky na zariadenie ďalšej novej učebne - jazykového laboratória pre anglický jazyk. Vranovské gymnázium sa nevyberá bilingválnym smerom, ale vyučovaním v anglickom jazyku, a to pomocou metódy CLIL v predmetoch dejepis, matematika, biológia. Dosiahneme tým skvalitňovanie jazykovej pripravenosti žiakov bez zníženia počtu vyučovacích hodín ostatných predmetov na úkor angličtiny. Gymnázium sa uchádza o lektora z USA. Ťažiskovým teda ostane aj naďalej modul „klasické“ gymnázium všeobecnovzdelávacieho typu s vyváženým zastúpením prírodovedných predmetov s novými učebnými materiálmi a novými prístupmi, spoločenskovedných predmetov a jazykov so silnou tradíciou a neustálou aktualizáciou obsahu a metód práce so žiakmi. Naším cieľom je, aby absolventi gymnázia boli výborne pripravení na vysokoškolské štúdium doma aj v zahraničí.

Výber modulov nových prvákov sa nebude uvádzať na prihláške, ale vyznačí sa na zápisnom lístku a definitívne sa uzatvorí v prvý septembrový týždeň. Viac informácií a podrobností sa môžete dozvedieť 1. februára 2018 počas Dňa otvorených dverí 2018. Všetkých srdečne pozývame.

PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
riaditeľka školy

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum