vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Jozef Uhlík: Je na zvážení vedenia mesta, či by pokuty za parkovné nemalo vrátiť

 Jozef Uhlík: Je na zvážení vedenia mesta, či by pokuty za parkovné nemalo vrátiť

Platené parkovanie vyvoláva otázniky a diskusiu. V Košiciach, aj Vranove nad Topľou. Témou je legislatívny rámec, výhodnosť zmlúv, i ich plnenie.
O súčasnej situácii vo Vranove nad Topľou sme sa porozprávali s Jozefom Uhlíkom, bývalým náčelníkom mestskej polície.

* Situácia s parkovaním sa začína zamotávať nielen v Košiciach, ale aj vo Vranove nad Topľou. Keďže ste sa tejto téme dlhodobo venovali, ako ju vnímate?
- K situácii s parkovaním realizovaným po podpise zmluvy s firmou EEI s. r. o sa vyjadrím podrobnejšie. Od môjho pôsobenia vo funkcii náčelníka sa toho veľa zmenilo. Mal som čas sa tejto problematike venovať aj vďaka tomu, že som mal podklady od kolegov z Košíc, kde je tento problém ešte vypuklejší. Je to príklad, ako sa dá dobrá myšlienka a zámer dopracovať neriešením problémov v rovine právnej a vecnej do patovej situácie. Vrátim sa do histórie, ako k zmluvnému vzťahu došlo.
Dňa 25.1.2010 došlo k podpisu zmluvy medzi firmou EEI s.r.o a mestom Vranov nad Topľou, v tom čase zastúpeným primátorom PhDr. Tomášom Lešom o nájme a prevádzkovaní platených parkovísk č.257/210/2009, kde v bode 1. je uvedené, že prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu platené parkoviská na území mesta špecifikované v platnom Všeobecne záväznom nariadení. Dodatkom č.1 k zmluve zo dňa 1.7.2010 v čl. I bod.1 sa vypúšťajú slová: „špecifikované v platnom Všeobecne záväznom nariadení“. Zároveň v bode 1.3 čl. III bod 1 dodatku sa upravuje nájomné na sumu 49 048,48 eur ročne. V bode 15 sa dopĺňa: prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť Mestskej polície pri porušení verejného poriadku súvisiaceho s plnením podľa tejto zmluvy, a to najmä formou zabezpečenia odtiahnutia alebo blokácie príslušných motorových vozidiel a to na náklady ich majiteľov. Toto sú základné dokumenty, na základe ktorých zmluvný vzťah nastal, podpísané bývalým vedením mesta a schválené poslancami mestského zastupiteľstva. Z týchto je zrejme, že Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.89/2007 o režime plateného parkovania v meste bolo uznesením MsZ č.400/2010 z 24.6.2010 zrušené s účinnosťou od 1.7.2010.

* Ako pokračoval vývoj v súvislosti s plateným parkovaním po komunálnych voľbách v roku 2010?
- Súčasné vedenie mesta dňa 22.2.2011 pod. č.j.901/2011/D podpisom a súhlasom primátora Ing. Jána Ragana vydalo Povolenie ako príslušný cestný správny orgán, v ktorom určilo firme EEI osadiť trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie na zabezpečenie projektu „Zóna organizovania parkovania Vranov nad Topľou“. Primátor dňa 21.2.2012 podpísal dodatok č.2 k predmetnej zmluve, kde sa v bode 1 mení rozsah prílohy platené parkovanie a v čl. III bod.1 znížil nájomné na výšku 35.549,60 eur, podľa mne dostupných informácií už bez súhlasu mestského zastupiteľstva. Týmto konaním umožnil firme EEI osadiť dopravné značenie, ako aj de facto začať vyberať parkovné, bez prijatia platného všeobecne záväzného nariadenia. Z tohto dôvodu bolo platené parkovanie a s tým spojené vyberanie parkovného, ukladanie blokových pokút, ako aj osadzovanie blokovacích zariadení (papúč), vykonávané v rozpore so zákonom. Je na zvážení vedenia mesta, či by vybrané pokuty za obdobie od roku 2012 do 1.8.2017 nemalo občanom a návštevníkom mesta vrátiť ako neoprávnený majetkový prospech mesta.
* Upozorňovali ste na tento stav z pozície náčelníka mestskej polície?
- Počas môjho pôsobenia vo funkcii náčelníka som bol poverený primátorom mesta spoluprácou a riešením problémov s firmou EEI. Ide o profesionálov v tejto oblasti. Spracované štúdie a návrhy riešenia parkovania v meste sú na vysokej odbornej úrovni. Detailne popísali situáciu v centre a na sídliskách, zdokumentovali všetky parkovacie miesta, aj plochy vhodné na parkovanie. Navrhnutý rezidentský systém parkovania má najmä na sídliskách v centre mesta svoje opodstatnenie. Mesto Vranov nad Topľou už v tomto zmluvnom vzťahu urobilo toľko pochybení, že v súčasnej situácii ťaháme za kratší koniec. Snažil som sa po vzore mesta Košice riešiť tieto problémy. Dlhodobo som primátora mesta upozorňoval, že bez prijatého Všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní je vyberanie parkovného v rozpore so zákonom, čo konštatovala vo svojom stanovisku zo dňa 15.5.2017 č.Pd 28/17/7713-6 aj prokurátorka OP Vranov. Citujem: obec môže dočasné parkovanie motorových vozidiel realizovať iba na miestach, ktoré obec určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Ak ho obec, teda v danom prípade mesto Vranov nad Topľou nemá prijaté, dočasné parkovanie na území mesta sa realizuje v rozpore s platnou právnou úpravou. Ešte v roku 2015 som predložil návrh VZN o parkovaní, nakoľko som vedel, že v meste Košice s tým majú problém. Bolo predmetom rokovania mestskej rady aj porady vedenia mesta, na pokyn prednostu sme ho s vedúcimi oddelení majetku a dopravy vypracovali v roku 2015.
Spolu s riaditeľom ODI sme sa snažili riešiť aj situáciu s parkovaním na sídlisku Lúčna a 1. máj. Dlhodobo tam pretrváva nezákonný stav, keď obojsmerná prejazdová komunikácia nespĺňa rozmerovo po obsadení vyhradených parkovacích miest a chodníkov parkujúcimi vozidlami ani šírku 3 metre, ktorá je potrebná pre jednosmernú premávku. Nenašli sme však podporu u zodpovedných vedúcich, tak sa tento stav naďalej toleruje. Na obranu primátora však musím uviesť, že práve jeho zásluhou boli od roku 2014 už udeľované povolenia na tzv. vyhradené parkovanie len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Toto je výsostne odborná téma a tak je k nej potrebné aj pristúpiť.
Ideálny parkovací systém sa nenašiel ešte v žiadnom meste a platí, že čím väčšie mesto, tým sú problémy zložitejšie. Riešením v meste Vranov je budovanie tzv. záchytných parkovísk v okrajových častiach. Ja si myslím, že otázku koncepcie parkovania v meste už súčasné vedenie nevyrieši. Ako som hore uviedol, je potrebné urýchlene vyriešiť dilemu, kto bude vlastne parkovanie v meste spravovať, túto otázku však môžu vyriešiť len kompetentní a to v tomto prípade vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva.

* Horúcou témou je aj stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k zmluve medzi mestom Košice a EEI s.r.o. Ako sa tento prípad môže premietnuť do vzťahov vo Vranove nad Topľou?
- Podľa stanoviska NKÚ je zmluva podpísaná mestom Košice v roku 2012 v rozpore so zákonom. Môj názor je, že obdobne je to aj so zmluvou a dodatkami schválenými v prípade mesta Vranov a EEI v rokoch 2009 až 2012. Vyhovárame sa, že toto všetko je záležitosťou bývalého vedenia mesta za primátorovania pána Leša. Nie je to pravda. Súhlas na osadenie dopravného značenia, ako aj prevádzkovanie platených parkovísk podpísalo terajšie vedenie, konkrétne primátor Ján Ragan. Bez súhlasu mestského zastupiteľstva dodatkom č.2 k zmluve s EEI v roku 2012 znížil terajší primátor ročné nájomné zo 49.000 eur na 35.000 eur. Nepredložil na schválenie všeobecne záväzné nariadenie mesta o parkovaní, a preto vyberanie parkovného, vyberanie pokút a osadzovanie papúč bolo v rokoch 2012 až 2017 v rozpore so zákonom. Nepomôže nám teraz o tom teoretizovať, kto má aký podiel viny na tomto stave. Mesto riadi primátor ako štatutár a on v prvom rade zodpovedá za tento nezákonný stav. Je vecou primátora a poslancov ako sa s týmto problémom vyrovnajú. Podľa môjho názoru sú iba dve riešenia a to: 1. Zlegalizovať súčasný stav prípravou a podpisom novej zmluvy s EEI, ktorá bude v súlade s platnou právnou úpravou alebo 2. Vypovedať zmluvu s EEI, na čo sú v súčasnej dobe zákonné dôvody mnou uvedené, ako aj dôvod nenaplnenia klauzuly o investícii vo výške 500.000 eur do 3 rokov od podpisu, ku ktorej sa firma EEI zaviazala v zmluve a jej dodatkoch, následne realizácia plateného parkovania cez s.r.o, ktorú má mesto založenú ako mestskú organizáciu. Primátor mesta ma obviňuje, prečo som toto neriešil, keď som bol náčelníkom. Ja som dostal informácie a podklady z Košíc až v roku 2017, keď som už náčelníkom nebol. Nie je to výhovorka, ale fakt. Ja sa však pýtam, nemala toto riešiť kontrolórka mesta, právnička, odborné útvary mesta? Až vtedy som sa dozvedel o Rozsudku Najvyššieho súdu SR č.10Sžd/28/2014 z 10.12.2014, kde je podrobne popísaný podobný skutkový stav a z tohto citujem: V prerokúvanom prípade je zrejmé, že v čase spáchania konania vykazujúceho niektoré znaky priestupku neexistovala právna norma „všeobecne záväzné nariadenie mesta“, ktorá by v súlade s ustanoveniami § 8 ods.5 zák. o obecnom zriadení č.369/1990 umožňovala obmedziť používanie verejne prístupného majetku obce za odplatu. Ak obec, či mesto raz rozhodne, že časť miestnych komunikácií napr. pre účely parkovania spoplatní, musí tak urobiť všeobecne záväzným nariadením, na ktorého prijatie ho zmocňuje § 6a cestného zákona. Nemusí tak urobiť iba v prípade, ak k spoplatneniu miestnych komunikácií na účely parkovania nepristúpi. Toto nepotrebuje komentár.
* Akademická debata v legislatívnej rovine je široká. Aký výstup si však z toho má vziať motoristická verejnosť? Platiť alebo neplatiť parkovné?
- V súčasnej dobe od 1.8.2017, kedy nadobudlo účinnosť VZN mesta o parkovaní, je podľa môjho názoru platené parkovanie vyznačené v súlade so zákonom. Preto parkovanie na platenom parkovisku bez zaplatenia je priestupkom a štátni aj mestskí policajti udeľujú pokuty v súlade so zákonom. Ja si však myslím, že v danom prípade sa nejedná o závažný priestupok tak, ako to vyžaduje zákon o priestupkoch a je na mieste pokuta vo výške 10,20 eur, prípadne vybavenie dohovorom. Ale konkrétne priestupky rieši konkrétny policajt a je na jeho uvážení, akú sankciu udelí. Podľa terajšej platnej úpravy je sankcia za tento priestupok do výšky 50 eur. Chcem upozorniť občanov, že vyslovením súhlasu so sankciou a prevzatím pokutových blokov v blokovom konaní už nie je proti tejto pokute opravný prostriedok. Taktiež vyslovením súhlasu so spáchaním priestupku a výškou uloženej sankcie, v prípade, že nemajú hotovosť, podpísaním Bloku na pokutu nezaplatenú na mieste a prevzatím poštovej poukážky je taktiež blokové konanie právoplatne ukončené. V prípade, že odmietnu zaplatiť blokovú pokutu, je potrebné si to dobre zvážiť, aké majú argumenty. Sankcia uložená v správnom konaní môže byť vyššia. Pokutu odporúčam zaplatiť v stanovenej lehote. Vymáhanie v exekučnom konaní Vás bude stáť niekedy až štvornásobok udelenej pokuty. Po nadobudnutí účinnosti VZN o parkovaní od 1.8.2017 už parkovné platím aj ja. Dovtedy som ho neplatil vedome pre hore popísaný nezákonný stav.
                              

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum