vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / J. Lukačovičová: Neevidovaním záväzku, ani nevytvorením rezervy mesto porušuje všeobecný princíp vedenia podvojného účt

 J. Lukačovičová: Neevidovaním záväzku, ani nevytvorením rezervy mesto porušuje všeobecný princíp vedenia podvojného účt

Mesto Vranov nad Topľou neeviduje a nevedie pohľadávku 286 198,42 EUR, ktorú si voči nemu nárokuje Ministerstvo životného prostredia SR. Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie Jaroslava Lukačovičová, ktorú sme v tejto súvislosti požiadali o rozhovor, upozorňuje, že neevidovaním predmetného záväzku vo svojom účtovníctve mesto porušuje ustanovenia zákona o účtovníctve.

* Ministerstvo životného prostredia SR eviduje voči mestu Vranov nad Topľou pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 286 198,42 EUR. Mesto však túto pohľadávku neakceptuje, a preto ani neeviduje. Je takýto postup správny?
- Podľa môjho názoru mesto porušuje hneď dve ustanovenia zákona o účtovníctve neevidovaním predmetného záväzku vo svojom účtovníctve.
Prvé porušenie sa týka vzniku záväzku a jeho povinnosti evidovať ho v účtovníctve. Záväzkom v účtovníctve je podľa § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, od ktorej splnenia sa očakáva, že bude mať za následok zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky, dá sa oceniť podľa § 24 až § 28 ZÚ a vykazuje sa v účtovnej závierke, v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. V prípade, že mesto má vydanú žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov z dôvodu porušenia pravidiel a neuspelo ani so žalobou, to že v budúcnosti bude musieť finančné prostriedky vrátiť a tak zníži svoje ekonomické úžitky, je viac menej jasné. Ak aj má ešte nádej na odvrátenie tohto stavu a nechce účtovať o záväzkoch, minimálne by som z pohľadu účtovníctva vytvorila na tento, z postoja mesta neistý záväzok, rezervu. Pre účely účtovníctva je všeobecná definícia rezerv upravená v § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve a hovorí o tom, že rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.
Druhé porušenie vidím v tom, že neevidovaním záväzku, ani nevytvorením rezervy mesto porušuje všeobecný princíp vedenia podvojného účtovníctva. Pretože podvojné účtovníctvo je v praxi vedené na akruálnom princípe, to znamená, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým nejako vecne aj časovo súvisia. Inými slovami účtujú sa do obdobia, kedy taký výkon skutočne nastal a nie do obdobia, keď došlo k platbe. Ak mesto neúčtovalo, a záväzku ani nevytvorilo rezervu v období, kedy bolo vydané rozhodnutie o vrátení finančných prostriedkov, nedodržalo princíp vecnej a časovej súvislosti účtovníctva.

* Môže sa mesto v takomto prípade uchádzať o peniaze na ďalšie projekty z eurofondov a v žiadostiach neuvádzať neuhradené záväzky, resp. pohľadávky po lehote splatnosti?
- Podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač, ak chce získať finančné prostriedky z eurofondov, alebo iných medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazané, sú zvyčajne nastavené v konkrétnej výzve. Vo všeobecnosti však uchádzač predkladá potvrdenia o tom, že nemá nedoplatky voči inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia, voči správcovi dane, potvrdenie o zostatku na bankovom účte a rovnako predkladá účtovnú závierku. Z účtovnej závierky je zrejmé v akej výške daný subjekt eviduje pohľadávky a rovnako záväzky. Ak takýto uchádzač neeviduje záväzok v účtovníctve, neobjaví sa ani v účtovnej závierke a vypisovateľ výzvy tak z predložených podkladov o existencii záväzku nevie. Z môjho pohľadu, teda z pohľadu účtovníctva, neevidovať takýto záväzok v účtovníctve a teda deklarovať, že neexistuje nie je správne. Neviem, či si vypisovateľ výzvy má ešte možnosť iným spôsobom overiť, v rámci interných databáz štátnych a verejných inštitúcií, že voči uchádzačovi je vedená pohľadávka na vrátenie finančných prostriedkov.
- Aký ďalší scenár môže nasledovať. Môže sa táto pohľadávka aj premlčať?
- Premlčanie a premlčacia dobe je rôzna z pohľadu občianskeho alebo obchodného práva. Ak však vstúpil do hry súd a bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu v tejto veci, premlčacia doba podmienená vydaním právoplatným rozhodnutím súdu začína plynúť dňom vykonateľnosti rozhodnutia a je v dĺžke 10 rokov. Samozrejme, medzitým môže vstúpiť do hry exekútor a samotná výška záväzku sa môže navyšovať o ďalšie poplatky.

 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum