Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

Správy / Školstvo / Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Ponúkame Vám prehľad základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vranov nad Topľou, s informáciou o termíne zápisu do 1.ročníka na školský rok 2012/2013

Základná škola Juh 1054,
093 36 Vranov nad Topľou   
22. január 2012 /nedeľa/
Dodatočný:
23.01. - 25.01.2012
od 13.30 – 17.00 hod. 14.00 hod.

Základná škola Sídlisko II 1336,
093 01 Vranov nad Topľou   
02. február 2012
/štvrtok/ 13.00 hod.

Základná škola Ul. Bernolákova 1061,
093 01 Vranov nad Topľou   
12. február 2012
/nedeľa/ 14.00 hod.

Základná škola Lúčna,
Námestie Jána Pavla II. 827/26,
093 01 Vranov nad Topľou   
29. január 2012
/nedeľa/ 14.00 hod.

Základná škola Kukučínova 106   
07. a 08. február 2012
/utorok, streda/
pavilón 1. stupňa 14.00 hod.
Pozn. Hlavný deň:
07. 02. 2012 – návšteva psychológa  CPPP

Základná škola Lomnica,
Lomnická ulica 620,
093 03 vranov nad Topľou   
02. február 2012
/štvrtok/ 15.00 – 17. 00 hod.

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.
Novinkou, ktorú priniesol nový školský zákon, je možnosť individuálneho vzdelávania detí na prvom stupni základnej školy. Rodič oň musí písomne požiadať riaditeľa príslušnej (kmeňovej) základnej školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Žiadosť obsahuje okrem iného aj dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, individuálny vzdelávací program v súlade so školským zákonom, popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia žiaka, zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané, ako aj meno a priezvisko pedagóga a jeho doklady o splnení kvalifikačných predpokladov.

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Týka sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada alebo ak tento odklad navrhne materská škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča.

Aj v prvom prípade musí byť súčasťou žiadosti rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak riaditeľ rozhodne o odklade, rodič si môže vybrať, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

Správy / Školstvo / Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Ponúkame Vám prehľad základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Vranov nad Topľou, s informáciou o termíne zápisu do 1.ročníka na školský rok 2012/2013

Základná škola Juh 1054,
093 36 Vranov nad Topľou   
22. január 2012 /nedeľa/
Dodatočný:
23.01. - 25.01.2012
od 13.30 – 17.00 hod. 14.00 hod.

Základná škola Sídlisko II 1336,
093 01 Vranov nad Topľou   
02. február 2012
/štvrtok/ 13.00 hod.

Základná škola Ul. Bernolákova 1061,
093 01 Vranov nad Topľou   
12. február 2012
/nedeľa/ 14.00 hod.

Základná škola Lúčna,
Námestie Jána Pavla II. 827/26,
093 01 Vranov nad Topľou   
29. január 2012
/nedeľa/ 14.00 hod.

Základná škola Kukučínova 106   
07. a 08. február 2012
/utorok, streda/
pavilón 1. stupňa 14.00 hod.
Pozn. Hlavný deň:
07. 02. 2012 – návšteva psychológa  CPPP

Základná škola Lomnica,
Lomnická ulica 620,
093 03 vranov nad Topľou   
02. február 2012
/štvrtok/ 15.00 – 17. 00 hod.

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia základných škôl sú však povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.
Novinkou, ktorú priniesol nový školský zákon, je možnosť individuálneho vzdelávania detí na prvom stupni základnej školy. Rodič oň musí písomne požiadať riaditeľa príslušnej (kmeňovej) základnej školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. Žiadosť obsahuje okrem iného aj dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, individuálny vzdelávací program v súlade so školským zákonom, popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia žiaka, zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané, ako aj meno a priezvisko pedagóga a jeho doklady o splnení kvalifikačných predpokladov.

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Týka sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada alebo ak tento odklad navrhne materská škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča.

Aj v prvom prípade musí byť súčasťou žiadosti rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak riaditeľ rozhodne o odklade, rodič si môže vybrať, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok