Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Rokovanie na Úrade PSK posúva riešenie Odkaliska Poša dopredu

Správy / Obce / Rokovanie na Úrade PSK posúva riešenie Odkaliska Poša dopredu

Rokovanie na Úrade PSK posúva riešenie Odkaliska Poša dopredu

Na pôde Prešovského samosprávneho kraja rokovali zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpekcie životného prostredia SR, okresných úradov, regionálnej a miestnej samosprávy. Témou bolo Odkalisko Poša s cieľom definovať opatrenia na uzavretie jeho prevádzky a následnú sanáciu.

Pracovné stretnutie zvolal na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK župan Milan Majerský. Ako pripomenul, Odkalisko Poša je jednou z najväčších environmentálnych záťaží, ktoré sú vôbec vo svete zmapované. V tejto súvislosti zdôraznil, že využije všetky možnosti regionálnej samosprávy v komunikácii so štátnymi orgánmi, aby sa tento problém vyriešil čo najskôr. „Všetci vieme, akú environmentálnu záťaž Odkalisko Poša predstavuje. Som presvedčený, že ak všetci k riešeniu tohto problému pristúpime konštruktívne, v krátkej dobe sa môžeme dočkať prvých výsledkov. Zdravie obyvateľov a čistota životného prostredia sú pre kraj prioritou, preto sme pripravení ľuďom, ktorí v tomto regióne žijú, pomôcť,“ uviedol Milan Majerský.

Uznesenie, na základe ktorého bolo pracovné stretnutie zvolané, predložil na rokovanie zastupiteľstva poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou a člen petičného výboru Peter Kocák. Na brífingu po ukončení pracovného stretnutia ocenil fakt, že rokovanie malo odborný charakter, vďaka čomu sa podarilo definovať postup, ktorý budú musieť kompetentné orgány štátu, aj samosprávy vykonať smerom k ukončeniu prevádzky a sanácii Odkaliska Poša. „Z pozície obyvateľov okresu Vranov nad Topľou a širšieho regiónu by sme boli radi, keby ekonomické, politické a lobistické záujmy neboli nad záujmami zdravia občanov. Ak sa dá zmeniť zákon kvôli Vrakuni a dokážu sa nájsť riešenia na Žitnom ostrove, myslím si, že teraz by mal prísť na rad východ, kde tiež žijú ľudia. Od prvého stretnutia petičného výboru sa nám podarilo urobiť kus práce a verejnosť môžem uistiť, že nám ostáva stále dostatok energie, aby sme tento proces dotiahli do úspešného konca,“ zdôraznil Peter Kocák.

Pre definitívne a nezvratné naštartovanie procesu sanácie odkaliska je zásadné určenie povinnej osoby, ktorá bude zaviazaná jeho likvidáciou. V tomto kontexte vníma starosta obce Nižný Hrušov a člen petičného výboru Ján Fenčák závery rokovania na pôde PSK ako výrazný posun. „Na dnešnom stretnutí som získal množstvo informácií, ktoré mi doteraz neboli známe, nakoľko sa za jedným stolom stretli odborníci, ktorí majú k odkalisku ako takému čo povedať. Ako najreálnejšie riešenie vidím najprv jeho uzatvorenie a sanáciu. Myslím si, že sa prijali konkrétne kroky, ktoré musia urobiť starostovia obcí, okresný úrad so sídlom kraja, Okresný úrad v Michalovciach, ale aj Inšpekcia životného prostredia,“ konštatoval Ján Fenčák.

Starosta obec Poša Tadeáš Malý pripomenul, že odkalisko, kde je uložený toxický odpad, znamená pre životné prostredie extrémnu záťaž, ktorú znásobuje riziko kontaminácie regiónu prostredníctvom Kyjovského potoka a rieky Ondava. „Proces určenia povinnej osoby prebieha od roku 2013 a doteraz stagnoval. Pevne verím, že po pracovnom stretnutí na pôde PSK sa pohne ďalej, lebo práve tento krok je kľúčový, aby sme mohli konať ďalej. Dohodli sme sa, že ďalšie rokovanie k určeniu povinnej osoby bude v januári 2019,“ vysvetľoval Tadeáš Malý.

Environmentálnu záťaž Odkalisko Poša zahrnulo Ministerstvo životného prostredia SR do Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží ako lokalitu odporúčanú na monitorovanie, prípadne geologický prieskum životného prostredia alebo sanáciu. Ako doplnil hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák, lokalita je pravidelne monitorovaná Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, v rámci udržateľnosti projektu Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR.

Zároveň vysvetlil, že na odstránenie environmentálnej záťaže je potrebné vymedziť pôvodcu samotnej environmentálnej záťaže. V prípade nemožnosti stanovenia pôvodcu, zákon o environmentálnych záťažiach stanovuje mechanizmus, na základe ktorého sa na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja začne konanie o určení povinnej osoby, ktorá bude niesť zodpovednosť za riešenie envirozáťaže. „V súčasnosti prebieha na Okresnom úrade v sídle kraja v Prešove konanie o určení povinnej osoby, ktorá bude zodpovedná za odstránenie tejto environmentálnej záťaže. Počas prvostupňového konania ministerstvo nezasahuje do procesu, nakoľko rozhoduje v správnom konaní v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad v sídle kraja. Z uvedeného dôvodu je potrebné počkať na výsledok rozhodnutia Okresného úradu v sídle kraja v Prešove,“ informoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

Pokiaľ sa okresnému úradu nepodarí určiť povinnú osobu, ktorá bude zodpovedať za odstránenie envirozáťaže, začne konať ministerstvo. „V takomto prípade ministerstvo životného prostredia vypracuje na rokovanie vlády materiál, v ktorom navrhne určiť zodpovedné ministerstvo za odstránenie environmentálnej záťaže. Tento proces je nevyhnutný na to, aby štát mohol na odstraňovanie environmentálnych záťaži čerpať finančné prostriedky z európskych fondov – teda z Operačného programu Kvalita životného prostredia,“ dodal T. Ferenčák.     
 

Rokovanie na Úrade PSK posúva riešenie Odkaliska Poša dopredu

Správy / Obce / Rokovanie na Úrade PSK posúva riešenie Odkaliska Poša dopredu

Rokovanie na Úrade PSK posúva riešenie Odkaliska Poša dopredu

Na pôde Prešovského samosprávneho kraja rokovali zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpekcie životného prostredia SR, okresných úradov, regionálnej a miestnej samosprávy. Témou bolo Odkalisko Poša s cieľom definovať opatrenia na uzavretie jeho prevádzky a následnú sanáciu.

Pracovné stretnutie zvolal na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK župan Milan Majerský. Ako pripomenul, Odkalisko Poša je jednou z najväčších environmentálnych záťaží, ktoré sú vôbec vo svete zmapované. V tejto súvislosti zdôraznil, že využije všetky možnosti regionálnej samosprávy v komunikácii so štátnymi orgánmi, aby sa tento problém vyriešil čo najskôr. „Všetci vieme, akú environmentálnu záťaž Odkalisko Poša predstavuje. Som presvedčený, že ak všetci k riešeniu tohto problému pristúpime konštruktívne, v krátkej dobe sa môžeme dočkať prvých výsledkov. Zdravie obyvateľov a čistota životného prostredia sú pre kraj prioritou, preto sme pripravení ľuďom, ktorí v tomto regióne žijú, pomôcť,“ uviedol Milan Majerský.

Uznesenie, na základe ktorého bolo pracovné stretnutie zvolané, predložil na rokovanie zastupiteľstva poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou a člen petičného výboru Peter Kocák. Na brífingu po ukončení pracovného stretnutia ocenil fakt, že rokovanie malo odborný charakter, vďaka čomu sa podarilo definovať postup, ktorý budú musieť kompetentné orgány štátu, aj samosprávy vykonať smerom k ukončeniu prevádzky a sanácii Odkaliska Poša. „Z pozície obyvateľov okresu Vranov nad Topľou a širšieho regiónu by sme boli radi, keby ekonomické, politické a lobistické záujmy neboli nad záujmami zdravia občanov. Ak sa dá zmeniť zákon kvôli Vrakuni a dokážu sa nájsť riešenia na Žitnom ostrove, myslím si, že teraz by mal prísť na rad východ, kde tiež žijú ľudia. Od prvého stretnutia petičného výboru sa nám podarilo urobiť kus práce a verejnosť môžem uistiť, že nám ostáva stále dostatok energie, aby sme tento proces dotiahli do úspešného konca,“ zdôraznil Peter Kocák.

Pre definitívne a nezvratné naštartovanie procesu sanácie odkaliska je zásadné určenie povinnej osoby, ktorá bude zaviazaná jeho likvidáciou. V tomto kontexte vníma starosta obce Nižný Hrušov a člen petičného výboru Ján Fenčák závery rokovania na pôde PSK ako výrazný posun. „Na dnešnom stretnutí som získal množstvo informácií, ktoré mi doteraz neboli známe, nakoľko sa za jedným stolom stretli odborníci, ktorí majú k odkalisku ako takému čo povedať. Ako najreálnejšie riešenie vidím najprv jeho uzatvorenie a sanáciu. Myslím si, že sa prijali konkrétne kroky, ktoré musia urobiť starostovia obcí, okresný úrad so sídlom kraja, Okresný úrad v Michalovciach, ale aj Inšpekcia životného prostredia,“ konštatoval Ján Fenčák.

Starosta obec Poša Tadeáš Malý pripomenul, že odkalisko, kde je uložený toxický odpad, znamená pre životné prostredie extrémnu záťaž, ktorú znásobuje riziko kontaminácie regiónu prostredníctvom Kyjovského potoka a rieky Ondava. „Proces určenia povinnej osoby prebieha od roku 2013 a doteraz stagnoval. Pevne verím, že po pracovnom stretnutí na pôde PSK sa pohne ďalej, lebo práve tento krok je kľúčový, aby sme mohli konať ďalej. Dohodli sme sa, že ďalšie rokovanie k určeniu povinnej osoby bude v januári 2019,“ vysvetľoval Tadeáš Malý.

Environmentálnu záťaž Odkalisko Poša zahrnulo Ministerstvo životného prostredia SR do Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží ako lokalitu odporúčanú na monitorovanie, prípadne geologický prieskum životného prostredia alebo sanáciu. Ako doplnil hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák, lokalita je pravidelne monitorovaná Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, v rámci udržateľnosti projektu Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR.

Zároveň vysvetlil, že na odstránenie environmentálnej záťaže je potrebné vymedziť pôvodcu samotnej environmentálnej záťaže. V prípade nemožnosti stanovenia pôvodcu, zákon o environmentálnych záťažiach stanovuje mechanizmus, na základe ktorého sa na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja začne konanie o určení povinnej osoby, ktorá bude niesť zodpovednosť za riešenie envirozáťaže. „V súčasnosti prebieha na Okresnom úrade v sídle kraja v Prešove konanie o určení povinnej osoby, ktorá bude zodpovedná za odstránenie tejto environmentálnej záťaže. Počas prvostupňového konania ministerstvo nezasahuje do procesu, nakoľko rozhoduje v správnom konaní v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad v sídle kraja. Z uvedeného dôvodu je potrebné počkať na výsledok rozhodnutia Okresného úradu v sídle kraja v Prešove,“ informoval hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

Pokiaľ sa okresnému úradu nepodarí určiť povinnú osobu, ktorá bude zodpovedať za odstránenie envirozáťaže, začne konať ministerstvo. „V takomto prípade ministerstvo životného prostredia vypracuje na rokovanie vlády materiál, v ktorom navrhne určiť zodpovedné ministerstvo za odstránenie environmentálnej záťaže. Tento proces je nevyhnutný na to, aby štát mohol na odstraňovanie environmentálnych záťaži čerpať finančné prostriedky z európskych fondov – teda z Operačného programu Kvalita životného prostredia,“ dodal T. Ferenčák.     
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok